Volmacht
Belgisch Burgerlijk Wetboek - Titel XIII. - Lastgeving

Hoofdstuk IV. - Verschillende wijzen waarop de lastgeving eindigt

....
Art. 2004. De lastgever kan zijn volmacht herroepen wanneer hem zulks goeddunkt, en in voorkomend geval de lasthebber noodzaken hem terug te geven, hetzij het onderhands geschrift dat de lastgeving bevat, hetzij het origineel van de volmacht, indien deze in brevet is afgegeven, hetzij de uitgifte, indien een minuut ervan gehouden is.

Commentaar