Volmacht
Belgisch Burgerlijk Wetboek - Titel XIII. - Lastgeving

Hoofdstuk I. - Aard en vorm van de lastgeving

...
Art. 1986. Lastgeving geschiedt om niet, tenzij het tegendeel bedongen is.