Notarieel contractenrecht

1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007

Nieuwsbrief notariaat
Fusie, splitsing, inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak: de overgang van een hypothecair gewaarborgde schuld

Tijdschrift voor notarissen

De scherpe hoeken afveilen bij het aanbieden van het voorkooprecht aan de pachter - De korte verkrijgende verjaring - Onderhandse verkoop tussen eigenaar en derde onder opschortende voorwaarde vanniet-uitoefening van het recht van voorkoop (art. 48.1 Pachtwet)  - Machtiging tot verkoop uit de hand na faillissement: verwijzen = motiveren - Het sluiten door de voorlpige bewindvoerder van een dading -  Pachtovereenkomst toegestaan door één van de mede-eigenaars - Met verdeling (inter volentes) gelijkgestelde afstand van onverdeelde rechten in onroerende goederen waarin een verlengd minderjarige onder voogdij en een gefailleerde met bekwame meerderjarigen gerechtigd zijn: overname (tegen opleg in geld) van de onverdeelde rechten door bekwamen: artikel 1193bis, 1193ter of 1206 Ger.W.? - Verkoop op initiatief van de curator, met medewerking van de overige mede-eigenaars, van de totaliteit van een onroerend goed onverdeeld toebehorend aan een ongehuwde gefailleerde

Waarvan akte
De elektronische handtekening: voortaan juridisch erkend!

Leuvense notariele geschriften
Actualiteiten in het agrarisch recht


Examenvragen (kandidaat-notaris)
Huurrecht : 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006