Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (W. Reg.)
Titel I : Registratierecht: Hoofdstuk III. : Registratieverplichting:
Afdeling III : Personen verplicht tot aanbieding ter registratie

Artikel 35
De verplichting tot aanbieding ter registratie van akten of verklaringen en tot betaling van de desbetreffende rechten en gebeurlijk de geldboeten, waarvan de vorderbaarheid uit bewuste akten of verklaringen blijkt, berust ondeelbaar:

op de notarissen en gerechtsdeurwaarders, ten aanzien van de akten van hun ambt andere dan de protesten;
.....
op de verhuurder ten aanzien van de onderhandse of buitenlands verleden akten waarvan sprake in artikel 19, 3°, a).
.....

Artikel 36

Artikel 37