Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (W. Reg.)
Titel I : Registratierecht: Hoofdstuk III. : Registratieverplichting:
Afdeling III : Personen verplicht tot aanbieding ter registratie
...
Artikel 36 W. Reg. anno 2007:

Artikel 35, eerste lid, vindt geen toepassing op de voor notaris opgemaakte testamenten en andere akten als bedoeld in artikel 32, 1°, tweede lid, wanneer de betrokkenen het bedrag van de rechten en eventueel van de boeten uiterlijk daags vóór het verstrijken van de voor de registratie gestelde termijn in handen der notarissen niet hebben geconsigneerd.


Wetsgeschiedenis artikel
36 W. Reg.:

- Vervangen bij art. 8, W 12.07.1960  (B.S., 09.11.1960);

- Vervangen bij art. 3, W 19.06.1986 (B.S., 24.07.1986), met ingang van 01.11.1986.