Boek 3 - Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeenkomst in het algemeen - Hoofdstuk IV. - Verschillende soorten van verbintenissen - Afdeling I. - Voorwaardelijke verbintenissen: § 1. De voorwaarde in het algemeen en haar verschillende soorten

§ III. Ontbindende voorwaarde

.....
Art. 1184. In wederkerige contracten is de ontbindende voorwaarde altijd stilzwijgend begrepen, voor het geval dat een van beide partijen haar verbintenis niet nakomt.
  In dit geval is het contract niet van rechtswege ontbonden. De partij jegens wie de verbintenis niet is uitgevoerd, heeft de keus om ofwel de andere partij te noodzaken de overeenkomst uit te voeren, wanneer de uitvoering mogelijk is, ofwel de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, met schadevergoeding.
  De ontbinding moet in rechte gevorderd worden, en aan de verweerder kan, naar gelang van de omstandigheden, uitstel worden verleend.

Rechtsleer