Belgische Hof van Cassatie 11 april 1980

Overwegende  dat een beding over een toekomstige nalatenschap een beding is waardoor louter eventuele rechten op een niet opengevallen nalatenschap of op een bestanddeel ervan worden toegekend, gewijzigd of afgestaan;
...
Dat uit het arrest eveneens blijkt dat de de cujus over haar nalatenschap slechts bij testament beschikte en dat noch voormelde schenking noch om het even welk ander beding haar zou belet hebben dit testament te herroepen;
Overwegende dat aldus uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat er ten deze geen beding over een toekomstige nalatenschap plaatsvond;
Dat het middel niet kan aangenomen worden;


Commentaar:

Het Hof van Beroep te Gent in zijn arrest van 16 december 2004 past dit principe toe op een beding van aanwas. In de tekst van dat arrest wordt verwezen naar een noot in de Arr. Cass. maar die is er niet.