Belgische Hof van Cassatie 25 oktober 2001

...
Overwegende dat, luidens artikel 4, eerste lid, van de Hypotheekwet, alle vervreemdingen die gedaan zijn en alle hypotheken en andere zakelijke lasten die gevestigd zijn voor de bij artikel 3 van deze wet vereiste inschrijving geldig blijven, ingeval noch de herroeping noch de vernietiging nadeel kunnen brengen aan zodanige rechten, voor de rechtsvordering toegestaan;

Overwegende dat een pauliaanse vordering die strekt tot de niet-tegenwerpelijkheid van rechten die voortvloeien uit akten onderworpen aan overschrijving, moet worden gekantmeld; dat uit de aard en strekking van de pauliaanse vordering voortvloeit dat deze vordering in beginsel geen nadeel kan toebrengen aan beschikkingshandelingen van de derde-medeplichtige die aan de kantmelding van de vordering voorafgaan;
..

Rechtsleer
Tijdschrift voor notarissen 2006: De pauliaanse vordering kan in beginsel geen afbreuk doen aan de rechten van derden te goeder trouw verkregen op het door die vordering geviseerde onroerend goed