privaatrechtelijke verdeling van eigendom

Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Deel 4. - Burgerlijke rechtspleging - Boek 4. - Bijzondere rechtsplegingen

Hoofdstuk VI. - Verdeling en veiling van onverdeelde goederen

Gerechtelijke verdeling

Art. 1207. Indien een van de medeëigenaars weigert in te stemmen met de verdeling

Art. 1208. Indien er twee eisers zijn

Art. 1209. - De rechtbank beslist over alle geschillen

- verwijzing naar een of twee notarissen

- de notaris om de niet-verschijnende of weigerende partijen te vertegenwoordigen

Art. 1210. Boedelnotaris

Art. 1211. Verkoop van de goederen die niet gevoeglijk kunnen worden verdeeld.

Art. 1212. Boedelbeschrijving, rekeningen die de deelgenoten elkaar verschuldigd mochten zijn, algemene massa, kavels en de afrekening.

Art. 1213. - Aanmanig aanwezigheid proces-verbaal van de opening der werkzaamheden

- het ontwerp van verdeling in een staat van vereffening

Art. 1214. Bewaring van de minuten

Art. 1215. Deskundig onderzoek van de onroerende goederen

Art. 1216. Schatting door deskundigen.

Art. 1217. - Staat van de inbrengen en de vooruitnemingen

- Proces-verbaal van de beweringen en (zwarigheden) die deze staat doet rijzen.

Art. 1218. - Wanneer de deskundige besluit dat verdeling in natura mogelijk is,

- aanmaning, loting

Art. 1219. § 1. In geval van overeenstemming: toewijzing bij loting

§ 2. Ingeval de partijen het niet eens zijn: proces-verbaal van de beweringen en zwarigheden op in minuut.

- neerlegging proces-verbaal en staat van vereffening op de griffie

Art. 1220. Verkaveling onmogelijk of onmogelijk

- Verkoop ten overstaan van de aangewezen notaris: onroerende goederen en roerende goederen

Art. 1221. Verscheidene deskundigen gezien de ligging van de onroerende goederen

Art. 1222. Aanmaning de werkzaamheden van de verkoop en de vereffeningverdeling bij te wonen.

- Herhaling procedure artikelen 1218 en 1219.

Art. 1223. Homologatie staat van vereffening

- Aanvullende staat van vereffening

Art. 1224. Overschrijving van de gehomologeerde staat van vereffening

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Art. 1207. Indien een van de medeëigenaars weigert in te stemmen met de verdeling, of indien geschillen rijzen, hetzij over de wijze van verdeling, hetzij over de wijze om de verdeling te beëindigen, geschiedt de verdeling gerechtelijk.
  In dat geval wendt de meest gerede partij zich tot de rechtbank van eerste aanleg.

  Art. 1208. Indien er twee eisers zijn, wordt de zaak vervolgd door degene die het eerst de vordering op de (rol) heeft doen inschrijven. <W 2006-07-10/39, art. 15, 079; Inwerkingtreding : onbepaald en uiterlijk op : 01-01-2009>

  Art. 1209. De rechtbank beslist over alle geschillen die bij haar aanhangig worden gemaakt, met dien verstande evenwel dat zij de oplossing kan uitstellen tot het vonnis van homologatie is gewezen.
  Indien zij de verdeling beveelt, verwijst zij de partijen in voorkomend geval op de wijze door haar te bepalen, naar een of twee notarissen, die ambtshalve worden aangewezen indien de partijen zich niet over de keuze kunnen verstaan.
  De rechtbank wijst bovendien een notaris aan, die gelast wordt de niet-verschijnende of weigerende partijen te vertegenwoordigen en in hun plaats de akten en processen-verbaal te tekenen, en die bevoegd is om de toewijzingen en andere schuldvorderingen in kapitaal en toebehoren te ontvangen, kwijting ervan te geven met of zonder indeplaatsstelling en, ten gevolge van deze betalingen, opheffing te verlenen van elke inschrijving die is of moet worden genomen, van elke overschrijving van bevel en beslag, alsmede van elk verzet indien daartoe grond bestaat.

  Art. 1210. De rechtbank die uitspraak moet doen over een vordering tot verdeling kan, op vordering van een der partijen, een notaris aanwijzen, met opdracht alle daden van louter beheer te verrichten, de massa van de medeëigenaars in rechte te vertegenwoordigen en, in geval van verkoop, in naam van de bedoelde massa de bevoegdheden uit te oefenen van een notaris die ermede belast is de afwezige of weigerende partijen te vertegenwoordigen.

  Art. 1211. Bij haar uitspraak over de vordering beveelt de rechtbank de verkoop van de goederen die niet gevoeglijk kunnen worden verdeeld.
  (De verkoop van de onroerende goederen geschiedt op de wijze die gebruikelijk is inzake gewone openbare verkoping van onroerende goederen en overeenkomstig artikel 1193, tweede lid; hij geschiedt in voorkomend geval overeenkomstig de artikelen 1186 tot 1192 en artikel 1193, derde lid.) <W 24-6-1970, art. 23, 1°>
  (De verkoop van roerende goederen geschiedt overeenkomstig de artikelen 1194 tot 1204.) <W 24-6-1970, art. 23, 2°>

  Art. 1212. Indien de roerende en onroerende goederen niet openbaar worden verkocht heeft de optredende notaris naar wie de partijen verwezen zijn, opdracht de boedelbeschrijving te verrichten, de rekeningen op te maken die de deelgenoten elkaar verschuldigd mochten zijn, de algemene massa te vormen, de kavels samen te stellen en de afrekening te doen die met elk van de deelgenoten moet worden gedaan.

  Art. 1213. De aangewezen notaris maant de belanghebbende acht dagen vooraf bij deurwaardersexploot of bij een ter post aangetekende brief aan, tegenwoordig te zijn bij het opmaken van het proces-verbaal van de opening der werkzaamheden om de inlichtingen te verschaffen die voor het vervullen van zijn opdracht nuttig zijn en, in voorkomend geval, te voorzien in het ontbreken van een boedelbeschrijving of deze aan te vullen naarmate er zich nieuwe gebeurtenissen voordoen.
  Nadat de roerende en onroerende goederen geschat of verkocht zijn, maakt de notaris in een staat van vereffening het ontwerp van verdeling op.

  Art. 1214. Wanneer er met het oog op de werkzaamheden twee notarissen aangewezen zijn, is de notaris wiens naam het eerste voorkomt in het vonnis, belast met de bewaring van de minuten en hij alleen maakt de staat van vereffening op, behoudens het recht van de tweede notaris om een nota met opmerkingen aan de staat van vereffening of een tegenontwerp aan het proces-verbaal van beweringen en zwarigheden toe te voegen.

  Art. 1215. De rechtbank beveelt een deskundig onderzoek van de onroerende goederen waarvan de verkoop of de toewijzing niet is beslist. De deskundige heeft tot taak de goederen te schatten, de grondslagen van die schatting vast te stellen en de mogelijkheden van een gevoeglijke verdeling in natura aan te geven, waarbij hij in voorkomend geval de bij loting toe te wijzen kavels bepaalt.

  Art. 1216. De roerende goederen waarvan de verkoop of de toewijzing niet is beslist, worden geschat door deskundigen.

  Art. 1217. De rechtbank beveelt, indien daartoe redenen bestaan, dat de aangewezen notaris, alvorens het deskundig onderzoek wordt gedaan, een staat opmaakt van de inbrengen en de vooruitnemingen die elk van de belanghebbende partijen vóór de verdeling moet verrichten overeenkomstig de artikelen 829 tot 831 en 1468 van het Burgerlijk Wetboek, en dat hij een proces-verbaal opmaakt van de beweringen en (zwarigheden) die deze staat doet rijzen. <W 24-6-1970, art. 24>

  Art. 1218. Wanneer de deskundige besluit dat verdeling in natura mogelijk is, wordt het verslag bij de minuten van de aangewezen notaris neergelegd. Voordat de kavels die de deskundige bepaalt bij loting worden toegewezen, kan ieder deelgenoot zijn bezwaren tegen de vorming ervan inbrengen.
  Te dien einde maant de notaris bij deurwaardersexploot of ter post aangetekende brief de belanghebbenden ertoe aan inzage te nemen van het verslag en van de staat van vereffening en bij de werkzaamheden tegenwoordig te zijn op de plaats, de dag en het uur, die hij bepaalt op ten minste een maand na de dagtekening van de aanmaning. De rechtbank kan evenwel die termijn verlengen indien daarvoor gegronde redenen worden aangevoerd.
  In dezelfde brief waarschuwt de notaris de belanghebbenden dat de loting zowel in hun afwezigheid als in hun aanwezigheid zal geschieden of dat bij gebrek van overeenstemming een proces-verbaal van de beweringen en de (zwarigheden) <W 24-6-1970, art. 25> zal worden opgemaakt.

  Art. 1219. § 1. In geval van overeenstemming en indien alle partijen meerderjarig en bekwaam zijn, laat de notaris de kavels bij loting toewijzen, terwijl de niet verschenen personen vertegenwoordigd worden door de notaris die te dien einde in het vonnis aangewezen is. Zijn er minderjarigen onder de deelgenoten, dan heeft de loting plaats in het bijzijn van de vrederechter.
  De akte van verdeling is definitief als minnelijke verdeling onverminderd de toepassing van de twee laatste leden van artikel 1206 indien er minderjarigen zijn.
  § 2. Ingeval de partijen het niet eens zijn, maakt de notaris een proces-verbaal van de beweringen en zwarigheden op in minuut. Binnen een maand legt hij ter griffie een uitgifte van dat proces-verbaal en van de staat van vereffening neer.
  Door die neerlegging wordt de zaak aanhangig bij de rechtbank, die binnen een maand ambtshalve de dag en het uur van de zitting bepaalt. De griffier roept de partijen op bij gerechtsbrief.

  Art. 1220. Indien het verslag besluit dat verkaveling onmogelijk is, wordt de zaak naar de zitting teruggebracht op verzoek van de meest gerede partij, tenzij de partijen het eens worden over de besluiten van het verslag.
  (Indien de rechtbank vaststelt dat de verkaveling onmogelijk is, beveelt zij de verkoop ten overstaan van de aangewezen notaris. Ter zake van de onroerende goederen treedt de notaris op zoals gebruikelijk is voor gewone openbare verkoping van onroerende goederen en overeenkomstig artikel 1193, tweede lid, en in voorkomend geval overeenkomstig de artikelen 1186 tot 1192 en artikel 1193, derde lid.) <W 24-6-1970, art. 26, 1°>
  (Ter zake van roerende goederen treedt de notaris op overeenkomstig de artikelen 1194 tot 1204.) <W 24-6-1970, art. 26, 2°>

  Art. 1221. Indien evenwel gezien de ligging van de onroerende goederen verscheidene deskundige onderzoekingen hebben plaatsgehad en elk onroerend goed in natura onverdeelbaar is verklaard, moet geen veiling worden gehouden, indien uit de vergelijking van de verslagen blijkt dat de onroerende goederen in hun geheel gevoeglijk kunnen worden verdeeld.
  In dat geval doet de notaris, aangewezen om de staat van vereffening op te maken, de verkaveling van de roerende en onroerende goederen en handelt zoals bepaald is in de artikelen 1218 en 1219.

  Art. 1222. De notaris maant bij deurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief de partijen ertoe aan, de werkzaamheden van de verkoop en de vereffeningverdeling bij te wonen.
  Nadat hij de staat van vereffening heeft opgemaakt, gaat de notaris te werk zoals wordt bepaald in de artikelen 1218 en 1219.

  Art. 1223. De rechtbank beslecht de geschillen, homologeert zonder meer de staat van vereffening of verzendt deze aan de aangewezen notaris om een aanvullende staat van vereffening of een staat van vereffening overeenkomstig de door de rechter gegeven richtlijnen op te maken.

  Art. 1224. In geval van homologatie van de staat van vereffening geeft de griffier aan de aangewezen notaris kennis van de beslissing. Wanneer deze in kracht van gewijsde is gegaan, doet de notaris de gehomologeerde staat van vereffening binnen de wettelijke termijnen overschrijven.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht