law : court : code

12 januari 1973 - Gecoordineerde wetten op de raad van state

Titel I. - instelling. Art. 1
Titel II. - Bevoegdheid van de afdeling wetgeving. Art. 2-3, 3bis, 4-6, 6bis

Titel III. - Bevoegdheid van de afdeling administratie: Art. 7
Hoofdstuk II. - Arresten
Hoofdstuk III. - Het adminstratieve kort geding : Afdeling 1. - De schorsing: Art. 17 Afdeling 2. - Voorlopige maatregelen: Art. 18

Titel V. - RECHTSPLEGING.
HOOFDSTUK I. - RECHTSPLEGING VOOR DE AFDELING ADMINISTRATIE. Art. 19-21, 21bis, 22-26, 26bis, 27-31, 31bis, 32
HOOFDSTUK II. - RECHTSMIDDELEN TEGEN DE ARRESTEN VAN DE AFDELING ADMINISTRATIE. Art. 33-35
HOOFDSTUK III. - DWANGSOM. Art. 36
HOOFDSTUK IV. (DE GELDBOETE WEGENS KENNELIJK ONRECHTMATIG BEROEP) <W 2002-02-17/43, art. 2, Inwerkingtreding : 26-03-2002>
Art. 37-39
HOOFDSTUK IV. - (Oude hoofdstuk IV opgeheven) <W 28-06-1983, art. 107>
Art. 40-46

TITEL VI. - TAALGEBRUIK IN DE RAAD VAN STATE.
HOOFDSTUK I. - TAALGEBRUIK IN DE AFDELING WETGEVING. Art. 47-50, 50bis
HOOFDSTUK II. - GEBRUIK VAN DE TALEN IN DE AFDELING ADMINISTRATIE.
AFDELING I. - GEBRUIK VAN DE TALEN DOOR DE ORGANEN VAN DE RAAD VAN STATE BETROKKEN BIJ DE WERKING VAN DE AFDELING ADMINISTRATIE. Art. 51, 51bis, 52-63
AFDELING II. - GEBRUIK VAN DE TALEN DOOR DE PARTIJEN DIE VOOR DE RAAD VAN STATE VERSCHIJNEN. Art. 64-66
HOOFDSTUK III. - (...) (W 28-06-1983, art. 107) Art. 67
HOOFDSTUK IV. - GEBRUIK VAN DE TALEN IN DE DIENSTEN VAN DE RAAD VAN STATE. Art. 68

TITEL VII. - INRICHTING VAN DE RAAD VAN STATE.
HOOFDSTUK I. - BEPALINGEN GEMEEN AAN DE (TWEE) AFDELINGEN. (W 28-06-1983, art. 107)
HOOFDSTUK II. - INRICHTING VAN DE AFDELING WETGEVING. Art. 79-84, 84bis, 84ter, 85, 85bis
HOOFDSTUK III. - INRICHTING VAN DE AFDELING ADMINISTRATIE. Art. 86-90
HOOFDSTUK IV. - (DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AFDELING ADMINISTRATIE) (W 16-06-1989, art. 21) Art. 91-95, 95bis, 96-98
HOOFDSTUK V. - DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE RAAD VAN STATE. Art. 99-101
HOOFDSTUK VI. - ADMINISTRATIEF PERSONEEL. Art. 102, 102bis, 102ter
HOOFDSTUK VII. - BEZOLDIGINGEN EN PENSIOENEN. Art. 103-104, 104/1-104/6, 105-106
HOOFDSTUK VIII. - ONVERENIGBAARHEDEN EN TUCHT. Art. 107-111, 111bis, 112-115

TITEL VIII. - (DIVERSE BEPALINGEN.) Art. 116-121

TITEL IX. - MAATREGELEN TOT HET WEGWERKEN VAN DE GERECHTELIJKE ACHTERSTAND.

TITEL IX. - OVERGANGSBEPALINGEN.