Ger. W. - Boek 4: Burgerlijke rechtspleging : Bijzondere rechtsplegingen

Hoofdstuk IV. - Bepaalde verkopingen van onroerende goederen (2006)

art. 1186 : ... geheel of gedeeltelijk aan minderjarigen, aan onbekwaamverklaarden of aan personen aan wie een voorlopige bewindvoerder is toegevoegd krachtens de artikelen 488bis, a) tot k), van het Burgerlijk Wetboek toebehoren, moeten hun wettelijke vertegenwoordigers daartoe aan de vrederechter machtiging vragen.

art. 1187 : minderjarigen, onbekwaamverklaarden, personen aan wie een voorlopig bewindvoerder is toegevoegd krachtens de artikelen 488bis, a) tot k), van het Burgerlijk Wetboek of aan personen die geïnterneerd zijn ingevolge de wet op de bescherming van de maatschappij, en aan andere personen

art. 1188 : afwezigen wier vermoedelijke erfgenamen de voorlopige inbezitstelling verkregen hebben, en aan andere personen

art. 1189 : nalatenschappen aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving of tot onbeheerde nalatenschappen

art. 1190 : de onroerende goederen die tot een failliete boedel behoren

art. 1191 : Openbare verkoping ten overstaan van de Vrederechter in andere kanton dan dat waar het goed gelegen is

art. 1192 : Bepaling datum van de veiling.

art. 1193 : Op de wijze die gebruikelijk is inzake gewone openbare verkoping van onroerende goederen

art. 1193 bis : Machtiging om uit de hand te verkopen

art. 1193 ter : In het geval van artikel 1190 kunnen de curators aan de rechtbank van koophandel de machtiging vragen om uit de hand te verkopen.

HOOFDSTUK IV. - Bepaalde (...) verkopingen van onroerende goederen.

Art. 1186. <W 2001-04-29/39, art. 56, 054; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Wanneer moet worden overgegaan tot vervreemding van onroerende goederen die geheel of gedeeltelijk (aan minderjarigen, aan onbekwaamverklaarden of aan personen aan wie een voorlopige bewindvoerder is toegevoegd krachtens de artikelen 488bis, a) tot k), van het Burgerlijk Wetboek) toebehoren, moeten hun wettelijke vertegenwoordigers daartoe aan de vrederechter machtiging vragen. <W 2003-05-03/62, art. 11, 068; Inwerkingtreding : 31-12-2003>
  (lid 2 opgeheven) <W 2003-02-13/54, art. 8, 063; Inwerkingtreding : 04-04-2003>
  Indien de vrederechter de verkoop toestaat, wijst hij tegelijk een notaris aan door wiens ambtelijke tussenkomst de openbare verkoping geschiedt.
  De verkoop geschiedt in aanwezigheid van de wettelijke vertegenwoordigers en, in voorkomend geval, van de toeziende voogden, ten overstaan van de vrederechter van het kanton waar de goederen gelegen zijn.

  Art. 1187. (Wanneer onroerende goederen in mede-eigendom toebehoren aan minderjarigen, onbekwaamverklaarden, personen aan wie een voorlopig bewindvoerder is toegevoegd krachtens de artikelen 488bis, a) tot k), van het Burgerlijk Wetboek of aan personen die geïnterneerd zijn ingevolge de wet op de bescherming van de maatschappij, en aan andere personen, dan dienen deze laatsten, indien zij willen verkopen, zich bij verzoekschrift te wenden tot de vrederechter om daartoe te worden gemachtigd.
  De wettelijke vertegenwoordigers van de betrokken minderjarigen, onbekwaamverklaarden of personen aan wie een voorlopig bewindvoerder is toegevoegd alsook de andere mede-eigenaars, moeten worden gehoord of behoorlijk worden opgeroepen bij gerechtsbrief ter kennis gebracht ten minste vijf dagen voor de zittingsdag.
  Indien de vrederechter het verzoekschrift inwilligt, wijst hij een notaris aan die de openbare verkoping zal houden.) <W 2001-04-29/39, art. 57, 054; Inwerkingtreding : 01-08-2001>
  De verkoop geschiedt in tegenwoordigheid van de wettelijke vertegenwoordigers en, in voorkomend geval, van de toeziende voogden, ten overstaan van de vrederechter van het kanton waar de goederen gelegen zijn.

  Art. 1188. Wanneer onroerende goederen in medeëigendom toebehoren aan afwezigen wier vermoedelijke erfgenamen de voorlopige inbezitstelling verkregen hebben, en aan andere personen, kunnen dezen, indien zij willen verkopen, zich bij verzoekschrift wenden tot de rechtbank van eerste aanleg om daartoe te worden gemachtigd.
  Alvorens te beslissen kan de rechtbank gemelde vermoedelijke erfgenamen horen en, indien zij op dit verzoekschrift gunstig beschikt, wijst zij een notaris aan, die de openbare verkoping zal houden. Deze geschiedt ten overstaan van de vrederechter van het kanton waar de goederen gelegen zijn.

  Art. 1189. De openbare verkoping van onroerende goederen die behoren tot nalatenschappen aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving of tot onbeheerde nalatenschappen, is onderworpen aan de volgende voorwaarden :
  De erfgenamen of curators zijn gehouden bij verzoekschrift machtiging tot het verrichten van de openbare verkoping te vragen aan de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de erfenis is opengevallen; indien de rechtbank de machtiging verleent, wijst zij tegelijk een notaris aan, door wiens ambtelijke tussenkomst de openbare verkoping zal geschieden.
  Deze wordt gehouden ten overstaan van de vrederechter van het kanton waar de goederen gelegen zijn.
  (De machtiging van de rechtbank is niet vereist in geval van toepassing van de artikelen 1186 en 1187.) <W 2001-04-29/39, art. 58, 054; Inwerkingtreding : 01-08-2001>

  Art. 1190. De curator van het faillissement mag de onroerende goederen die tot een failliete boedel behoren, niet verkopen dan nadat hij aan de rechter-commissaris machtiging heeft gevraagd; indien de rechter machtiging verleent, wijst hij tegelijk een notaris aan, door wiens ambtelijke tussenkomst de openbare verkoping zal geschieden.
  Deze wordt gehouden ten overstaan van de vrederechter van het kanton waar de goederen gelegen zijn.

  Art. 1191. <W 2001-04-29/39, art. 59, 054; Inwerkingtreding : 01-08-2001> Indien het evenwel met het oog op de beschermde belangen bedoeld in de artikelen 1186 tot 1190 vereist is dat de onroerende goederen geheel of gedeeltelijk worden verkocht in een of meer andere kantons dan dat waar het goed gelegen is, wordt zulks naargelang van het geval vermeld in de beschikking van de vrederechter, in de beslissing tot machtiging van de rechtbank of van de rechter-commissaris van het faillissement. De vrederechter, de rechtbank of de rechter-commissaris wijst tegelijk de vrederechter aan in aanwezigheid van wie de verkoop zal geschieden.

  Art. 1192. De optredende notaris bepaalt in overeenstemming met de vrederechter de datum van de veiling. Hij moet hem ten minste acht dagen vó6r de zitting kennis geven van de verkoopsvoorwaarden.
  De vrederechter waakt voor de bescherming van de belangen waarvan sprake is in artikel 1191. In voorkomend geval doet hij de verkoop uitstellen, na de wettelijke vertegenwoordigers van de belanghebbenden, de voorlopig in bezit gestelden, de erfgenamen die onder voorrecht hebben aanvaard, de curators van de onbeheerde nalatenschappen of de curators van de failliete boedels te hebben gehoord.
  Weigert de rechter zijn goedkeuring, dan staan tegen zijn beschikking de rechtsmiddelen open, als bepaald in de artikelen 1031 tot 1034.

  Art. 1193. (De verkoop van de onroerende goederen geschiedt in alle voormelde gevallen op de wijze die gebruikelijk is inzake gewone openbare verkoping van onroerende goederen, behoudens het bepaalde in de artikelen 1193bis en 1193 ter.) <W 18-2-1981, art. 2>
  De toewijzing geschiedt in één enkele zitting, zonder (voordeel) van inzet of opbod, en onder de opschortende voorwaarde van de afwezigheid van een hoger bod zoals bepaald is in de artikelen 1592, 1593 en 1594. De artikelen 1588 tot 1590 zijn van toepassing op die toewijzing. <W 24-6-1970, art. 22, 1°>
  (In alle gevallen kunnen de verzoekers, wegens bijzondere omstandigheden en met instemming van de vrederechter, hetzij in de verkoopsvoorwaarden vermelden, hetzij ter zitting beslissen dat de formaliteit van het hoger bod niet zal worden toegepast.) <W 1997-08-08/80, art. 139, 035; Inwerkingtreding : 01-01-1998>

  Art. 1193bis. <W 2001-04-29/39, art. 60, 054; Inwerkingtreding : 01-08-2001> In de gevallen bedoeld in de artikelen 1186 tot 1189 kunnen de personen bevoegd om de openbare verkoping van de onroerende goederen te vorderen, naargelang van het geval, bij de vrederechter of bij de rechtbank van eerste aanleg een aanvraag indienen tot machtiging om uit de hand te verkopen. De machtiging wordt verleend indien het belang van de door die artikelen beschermde personen zulks vereist.
  De machtiging van de vrederechter of van de rechtbank moet uitdrukkelijk vermelden waarom de verkoop uit de hand het belang van de beschermde personen dient. Deze vorm van verkoop kan van de vaststelling van een minimum verkoopprijs afhankelijk worden gesteld.
  De in het eerste lid bedoelde aanvraag wordt ingediend bij een met redenen omkleed verzoekschrift waarbij een door een notaris opgemaakt ontwerp van verkoopakte wordt gevoegd. (De ontwerp-akte wordt gevoegd bij de beschikking of bij het vonnis tot machtiging.) <W 2003-05-03/62, art. 12, 068; Inwerkingtreding : 31-12-2003>
  De personen aangewezen in de artikelen 1186, tweede lid, 1187, tweede lid, en 1188, tweede lid, moeten worden gehoord of behoorlijk worden opgeroepen bij gerechtsbrief ter kennis gebracht, ten minste vijf dagen voor de zittingsdag.
  De vrederechter of de rechtbank kan de personen die bij de akte partij zullen zijn, bevelen te verschijnen.
  (De verkoping moet overeenkomstig de door de vrederechter of de rechtbank aangenomen ontwerp-akte, in aanwezigheid, in voorkomend geval, van de toeziende voogd, geschieden door de ambtelijke tussenkomst van de notaris aangewezen in de beschikking of in het vonnis tot machtiging.
  De notaris voegt bij de verkoopakte een eensluidend verklaard afschrift van de beschikking of het vonnis. De titel van de verkrijger bestaat uit de akte zonder dat vereist is de beschikking of het vonnis tot machtiging er aan toe te voegen en over te schrijven.) <W 2003-05-03/62, art. 12, 068; Inwerkingtreding : 31-12-2003>

  Art. 1193ter. <W 1997-08-08/80, art. 116, 035; Inwerkingtreding : 01-01-1998> In het geval van artikel 1190 kunnen de curators aan de rechtbank van koophandel de machtiging vragen om uit de hand te verkopen. De curators leggen aan de rechtbank het door een notaris, aangewezen door de rechter-commissaris, opgemaakt ontwerp van verkoopakte voor, onder opgave van de redenen waarom de verkoop uit de hand geboden is.
  Hierbij voegen zij een schattingsverslag, opgemaakt door de door hen aangewezen deskundige en een getuigschrift van de hypotheekbewaarder, na de faillietverklaring opgesteld, met vermelding van de bestaande inschrijvingen en alle overschrijvingen van een bevel of een beslag betreffende de te verkopen onroerende goederen. Alle personen die hetzij een inschrijving, hetzij een kantmelding hebben op het betrokken onroerend goed en de gefailleerde moeten worden gehoord of bij gerechtsbrief behoorlijk worden opgeroepen. Zij kunnen van de rechtbank vorderen dat de machtiging om uit de hand te verkopen afhankelijk wordt gesteld van bepaalde voorwaarden zoals een minimumverkoopprijs.
  De machtiging wordt verleend indien het belang van de gefailleerde boedel zulks vereist en op advies van de rechter-commissaris. De beschikking bepaalt uitdrukkelijk waarom de verkoop uit de hand het belang van de failliete boedel dient. Deze vorm van verkoop kan van een minimumverkoopprijs afhankelijk worden gesteld.
  De verkoping moet overeenkomstig de door de rechtbank aangenomen ontwerpakte geschieden, door de ambtelijke tussenkomst van de notaris die deze heeft opgesteld. Hij verdeelt de prijs overeenkomstig de artikelen 1639 en volgende. Hoger beroep tegen de beschikking van de rechtbank kan ingesteld worden door de verzoeker of door de tussenkomende schuldeisers op de wijze bepaald in artikel 1031.