Belgisch Gerechtelijk Wetboek anno 2006

Algemene beginselen

Voorafgaande bepalingen - Voorwaarden van de rechtsvordering. - Vonnissen en arresten. - Rechterlijk gewijsde. - Aanhangigheid en samenhang. - Onsplitsbaarheid. - Betekening en kennisgeving. - Termijnen.

Rechterlijke organisatie

EERSTE BOEK. - ORGANEN VAN DE RECHTERLIJKE MACHT

Hoven en rechtbanken - Leden:Vrederechter en politierechtbank. - Arrondissementsrechtbank,rechtbank van eerste aanleg,arbeidsrechtbank en rechtbank van koophandel. - Hof van beroep en arbeidshof. - Hof van assisen. - Hof van Cassatie.

Openbaar ministerie:

Benoemingsvoorwaarden voor leden van de rechterlijke orde:

BOEK II. - GERECHTELIJKE AMBTEN.

BOEK III. - BALIE.

BOEK IV. - GERECHTSDEURWAARDERS.

Bevoegdheid

Volstrekte bevoegdheid. - Aanleg. - Territoriale bevoegdheid. - Regeling van geschillen van bevoegdheid.

Burgerlijke rechtspleging

EERSTE BOEK RECHTSBIJSTAND.

Geding: Instelling van de vordering - Behandeling en berechting van de vordering - Tussengeschillen en bewijs - Uitgaven en kosten - Inleiding en behandeling van de vordering op eenzijdig verzoekschrift. - Het verzoekschrift op tegenspraak. - Inleiding en behandeling van de vordering in kort geding.

Rechtsmiddelen: Algemene bepalingen. - Verzet. - Hoger beroep. - Voorziening in cassatie. - Derdenverzet. - Herroeping van het gewijsde. - Verhaal op de rechter.

Bijzondere rechtsplegingen: Verzegeling en ontzegeling. - Boedelbeschrijving. - Verwerping van de nalatenschap. - Bepaalde verkopingen van onroerende goederen. - Bepaalde verkopingen van roerende goederen. - Verdeling en veiling van onverdeelde goederen - Inbezitstelling van de goederen van een afwezige. - Onbeheerde nalatenschappen. - Adoptie. - Voogdij over minderjarigen. - Onbekwaamverklaring. - Vorderingen van echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en verplichtingen en hun huwelijksvermogensstelsel. - Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen - Veranderlijkheid van huwelijksvoorwaarden. - Uitkeringen tot levensonderhoud. - Uitstel van betaling. - Toestaan van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet. - Rechtspleging inzake huur van goederen en inzake uithuiszetting. - Rechtspleging inzake pacht, - Aanneming van de borg. - Aanbod van betaling en consignatie. .....Middelen om uitgifte of afschrift van een akte te verkrijgen. ....De dwangsom. ....

Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling

TITEL I. Voorafgaande regels

Bewarend beslag: Algemene bepalingen. - Bewarend beslag op roerend goed. - Bewarend beslag op onroerend goed. - Bewarend beslag onder derden. - Pandbeslag. - Beslag tot terugvordering. - Bewarend beslag op zeeschepen en binnenschepen. - Beslag inzake namaak. - Rechtspleging tot omzetting van bewarend beslag in uitvoerend beslag.

Gedwongen tenuitvoerlegging: Algemene bepalingen. - Uitvoerend beslag op roerend goed. - Beslag op tak- en wortelvaste vruchten. - Uitvoerend beslag onder derden. - Uitvoerend beslag op zeeschepen en binnenschepen. - Uitvoerend beslag op onroerend goed - Evenredige verdeling. - Rangregeling. - Evenredige verdeling en rangregeling in geval van beslag op zeeschepen en binnenschepen.

Collectieve schuldenregeling: Procedure van collectieve schuldenregeling - De schuldbemiddelaar

Arbitrage

Bemiddeling

Algemene beginselen - De vrijwillige bemiddeling - De gerechtelijke bemiddeling.

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht