Belgisch Gerechtelijk Wetboek : Titel 4: Burgerlijke rechtspleging

Boek IV.  Bijzondere rechtsplegingen

Hoofdstuk I.  Verzegeling en ontzegeling

VerzegelingVerzet tegen ontzegelingOntzegelingVerbod van betaling, van teruggave en overdracht

Hoofdstuk II. Boedelbeschrijving

Art. 1175-1184

Hoofdstuk III. Verwerping van de nalatenschap

Art. 1185

Hoofdstuk IV. - Bepaalde verkopingen van onroerende goederen

Art. 1186-1193, 1193bis, 1193ter

Hoofdstuk V. - Bepaalde verkopingen van roerende goederen

Art. 1194-1204, 1204bis

Hoofdstuk VI. - Verdeling en veiling van onverdeelde goederen

Eerste afdeling. - Minnelijke verdeling. Art. 1205 - 1206. Afdeling II. Gerechtelijke verdeling.
Art. 1207-1224. Afdeling III.  Bepaling geldend voor de twee vorige afdelingen. Art. 1225

Hoofdstuk VII.  Inbezitstelling van de goederen van een afwezige

Art. 1226-1227

Hoofdstuk VIII.  Onbeheerde nalatenschappen

Art. 1228-1231

Hoofdstuk VIIIbis. - Adoptie

Afdeling 1. - Algemene bepaling. Art. 1231.1 Afdeling 2. - Binnenlandse adoptie. Art. 1231.2
Onderafdeling 1. - Totstandkomen van de adoptie op verzoek van de adoptant of van de adoptanten.  Onderafdeling 2. - Totstandkoming van de adoptie op verzoek van het openbaar ministerie. Art. 1231.24-1231.25 Afdeling 3. - Interlandelijke adoptie.  Art. 1231.26
Onderafdeling 1. - Procedure houdende vaststelling van de geschiktheid om te adopteren. 
Art. 1231.27-1231.33 Onderafdeling 2. - Procedure houdende vaststelling van de adopteerbaarheid van een kind.  Art. 1231.34-1231.39
Onderafdeling 3. - Totstandkoming van de adoptie. Art. 1231.40-1231.45
Afdeling 4. - Herroeping van de gewone adoptie en herziening van de adoptie.  Art. 1231.46-1231.52 Afdeling 5. - Beroep.  Art. 1231.53-1231.56

Hoofdstuk IX. - Voogdij over minderjarigen

Art. 1232-1236, 1236bis, 1237

Hoofdstuk IXBIS. Procedure tot verlatenverklaring van een minderjarige of tot vaststelling dat de ouders kennelijk niet naar hun kind hebben omgezien. (opgeheven) <W 1999-05-07/58, art. 2, 045; Inwerkingtreding : 09-07-1999>
Art. 1237bis

Hoofdstuk X. Onbekwaamverklaring.

Art. 1238-1253

Hoofdstuk Xbis. Vorderingen van echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en verplichtingen en hun huwelijksvermogensstelsel.

Art. 1253bis, 1253ter, 1253quater, 1253quinquies, 1253sexies, 1253septies, 1253octies

Hoofdstuk XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en beden scheiding van goederen.

Afdeling I - De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting
Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art. 1287-1288, 1288bis, 1288ter, 1289, 1289bis, 1289ter, 1290-1304
Afdeling III. Scheiding van tafel en bed. Art. 1305-1308
Afdeling V. Scheiding van goederen. Art. 1311-1318

Hoofdstuk XIbis. Veranderlijkheid van huwelijksvoorwaarden.

Art. 1319, 1319bis

Hoofdstuk XII. Uitkeringen tot levensonderhoud.

Art. 1320-1322

Hoofdstuk XIIbis. - Verzoeken betreffende de bescherming van het grensoverschrijdend hoederecht en bezoekrecht.

Art. 1322bis, 1322ter, 1322quater, 1322quinquies, 1322sexies, 1322septies, 1322octies

Hoofdstuk XIII. Hoger bod op vrijwillige vervreemding.

Art. 1323-1332

Hoofdstuk XIV.  Uitstel van betaling.

Art. 1333-1337

Hoofdstuk XIVbis. Toestaan van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet.

Art. 1337bis, 1337ter, 1337quater, 1337quinquies, 1337sexies, 1337septies, 1337octies

Hoofdstuk XV. Summiere rechtspleging om betaling te bevelen.

Art. 1338-1344

Hoofdstuk XVbis. - Rechtspleging inzake huur van goederen en inzake uithuiszetting

Art. 1344bis, 1344ter, 1344quater, 1344quinquies, 1344sexies, 1344septies

Hoofdstuk XVI. - Rechtspleging inzake pacht, recht van voorkoop en uitgesteld loon in land- en tuinbouw

Art. 1345

Hoofdstuk XVII.  Aanneming van de borg.

Art. 1346-1351

Hoofdstuk XVIII.  Aanbod van betaling en consignatie.

Art. 1352-1357

Hoofdstuk XIX Rekening en verantwoording

Art. 1358-1369

Hoofdstuk XX. Bezitsvorderingen

Art. 1370-1371

Hoofdstuk XXbis. Recht van uitweg

Art. 1371bis

Hoofdstuk XXI.  Middelen om uitgifte of afschrift van een akte te verkrijgen

Art. 1372-1382

Hoofdstuk XXII.  Verbetering van akten van de burgerlijke stand

Art. 1383-1385

Hoofdstuk XXIII.  De dwangsom

Art. 1385bis, 1385ter, 1385quater, 1385quinquies, 1385sexies, 1385septies, 1385octies, 1385nonies

Hoofdstuk XXIV. Geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet

Art. 1385decies, 1385undecies