Ger.W.: Burgerlijke rechtspleging : Bijzondere rechtsplegingen : Hoofdstuk VI. - Verdeling en veiling van onverdeelde goederen

Afdeling II.  Gerechtelijke verdeling

...
Art. 1219. § 1. In geval van overeenstemming en indien alle partijen meerderjarig en bekwaam zijn, laat de notaris de kavels bij loting toewijzen, terwijl de niet verschenen personen vertegenwoordigd worden door de notaris die te dien einde in het vonnis aangewezen is. Zijn er minderjarigen onder de deelgenoten, dan heeft de loting plaats in het bijzijn van de vrederechter.

  De akte van verdeling is definitief als minnelijke verdeling onverminderd de toepassing van de twee laatste leden van artikel 1206 indien er minderjarigen zijn.

  § 2. Ingeval de partijen het niet eens zijn, maakt de notaris een proces-verbaal van de beweringen en zwarigheden op in minuut. Binnen een maand legt hij ter griffie een uitgifte van dat proces-verbaal en van de staat van vereffening neer.

  Door die neerlegging wordt de zaak aanhangig bij de rechtbank, die binnen een maand ambtshalve de dag en het uur van de zitting bepaalt. De griffier roept de partijen op bij gerechtsbrief.

Rechtsleer