EEX-verordening (Brussel I)

Hoofdstuk I Toepassingsgebied

Artikel 1 anno 2006:

1. Deze verordening wordt toegepast in burgerlijke en handelszaken, ongeacht de aard van het gerecht. Zij heeft met name geen betrekking op fiscale zaken, douanezaken of administratief-rechtelijke zaken.

2. Zij is niet van toepassing op:

a) de staat en de bevoegdheid van natuurlijke personen, het huwelijksgoederenrecht, testamenten en erfenissen;

b) het faillissement, akkoorden en andere soortgelijke procedures;

c) de sociale zekerheid;

d) de arbitrage.

3. Tenzij anders bepaald, wordt onder "lidstaat" verstaan alle lidstaten behalve Denemarken.


2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

Belgie  

Europees Bevoegdheids- en Executieverdrag (EEX) van 1968

Titel I : Toepassingsgebied

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht