Verordening 2201/2003/EG van de Raad

betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid,

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied en definities

Artikel 1 : Toepassingsgebied

1.    Deze verordening is, ongeacht de aard van het gerecht, van toepassing op burgerlijke zaken betreffende:
    a) echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het huwelijk;
    b) de toekenning, de uitoefening, de overdracht, de beperking of de beëindiging van de ouderlijke verantwoordelijkheid.

2. De in lid 1, onder b), bedoelde zaken hebben met name betrekking op:
    a) het gezagsrecht en het omgangsrecht;
    b) voogdij, curatele en overeenkomstige rechtsinstituten;
    c) de aanwijzing en de taken van enige persoon of enig lichaam, belast met de zorg voor de persoon of het vermogen van het kind, of die het kind vertegenwoordigt of bijstaat;
    d) de plaatsing van het kind in een pleeggezin of in een inrichting;
    e) de maatregelen ter bescherming van het kind die verband houden met het beheer of de instandhouding van dan wel de beschikking over het vermogen van het kind.

3. Deze verordening is niet van toepassing op:
    a) de vaststelling en de ontkenning van familierechtelijke betrekkingen;
    b) beslissingen inzake adoptie, voorbereidende maatregelen voor adoptie, alsmede de nietigverklaring en de herroeping van de adoptie;
    c) de geslachtsnaam en de voornamen van het kind;
    d) de handlichting;
    e) onderhoudsverplichtingen;
    f) trusts en erfopvolging;
    g) maatregelen genomen ten gevolge van door kinderen begane strafbare feiten.

Rechtsleer