Bijzondere rechtsplegingen (art 1148 Ger.W)

Verzegeling en ontzegeling (art 1148 Ger.W)

Boedelbeschrijving

Verwerping van nalatenschap

Bepaalde verkopingen van onroerende goederen

Bepaalde verkopingen van roerende goederen

Verdeling en veiling van onverdeelde goederen (art. 1205 Ger.W)

Inbezitstelling van goederen van een afwezige

Onbeheerde nalatenschappen

Voogdij over minderjarigen

Onbekwaamverklaring

Vorderingen van echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en plichten en hun huwelijksvermogensstelsel

Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

Veranderlijkheid van huwelijksvoorwaarden (art 1319 Ger.W)

Verzoeken betreffende de bescherming van het grensoverschrijdend hoede en bezoekrecht (art. 1322bis Ger.W)

Uitkeringen tot levensonderhoud

Hoger bod op vrijwillige vervreemding (art 1323 Ger.W)

Uitstel van betaling

Toestaan van betalingsfacititeiten inzake consumentenkrediet

Summiere rechtspleging om betaling te bevelen (art. 1338 Ger.W)

Rechtspleging inzakehuur van goederen en inzake uithuiszetting (art. 1344bis Ger.W)

Aanneming van de borg

Aanbod van betaling en consignatie

Rekening en verantwoording

Bezitsvorderingen

Recht van uitweg

Middelen om uitgifte of afschrift van een akte te verkrijgen (art. 1372 Ger.W)

Verbetering van akten van de burgerlijke stand

De dwangsom (art. 1385bis Ger.W)

Geschillen betreffende de toepassing van een belastingwet (art 1385decies Ger.W)

 

2747.com / law / court / special procedure

contact

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Het opstellen van notariele akten

Burgerlijk Recht

Beslagrecht

Het sluiten van een vastgoedcontract door een minderjarige