Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Titel I. - Het hypothecair krediet

Hoofdstuk I. - Toepassingsgebied

Artikel 1

Art. 2. Voor de toepassing van deze wet wordt beschouwd als hypothecair krediet :

  1. het krediet gewaarborgd door een hypotheek of een voorrecht op onroerend goed of door de inpandgeving van een op dezelfde wijze gewaarborgde schuldvordering;

  2. de schuldvordering die voortspruit uit de indeplaatsstelling van één of meer derde personen in de rechten van een schuldeiser die bevoorrecht is op een onroerend goed;

  3. het krediet bedongen met het recht een hypothecaire waarborg te eisen, zelfs indien dit recht in een afzonderlijke akte bedongen is;

  4. het garantiekrediet waarbij aan de borg of garant een hypothecaire waarborg wordt toegekend.