Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. Titel I. - Het hypothecair krediet

Hoofdstuk II. - Algemene bepalingen

Art. 7. De rentevoet is vast of veranderlijk.

Art. 8. Indien één of meer vaste rentevoeten bedongen zijn, gelden deze voor de duur bedongen in de kredietovereenkomst.

Artikel 9.