Kredietverlening en de interesten

Een afrekening van verschillende leningen tegenover een schuldeiser, kan men snel maken .

Van de betaling van interesten kan men een afrekening maken tegenover de schuldeiser .

Een schuldenaar die achter staat met de betalingen, ook daar kan men een overzicht van maken. Het is steeds handig met een kladwerkje te beginnen. Daarvoor kan U volgende bladzijde uitprinten .

ARTIKEL TWEE :
    Deze lening is toegestaan voor een termijn van ......... MAAND, aanvang nemende op heden.
    Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen van de huidige akte na de vervaltijd van toepassing zullen blijven ingeval de terugbetaling, om het even welke reden, niet op de vastgestelde datum zou geschieden, en dit zonder alsdan afbreuk te doen aan de eisbaarheid.
    ARTIKEL DRIE - INTREST :
    Het geleende kapitaal zal van heden af tot op de dag van de werkelijke terugbetaling intrest opbrengen aan de rentevoet van ZEVEN EURO VIJFTIG CENTIEMEN ten honderd 's jaars, welke de rentevoet is van deze lening ; deze rentevoet zal verminderd worden op ZEVEN EURO ten honderd 's jaars ingeval van betaling op de vervaldagen of ten laatste binnen de veertien dagen daarna.
    De intresten zijn betaalbaar in vier gelijke gedeelten, telkens de achtentwintigste februari, de achtentwintigste mei, de achtentwintigste augustus en bij de achtentwintigste februari van ieder jaar en voor de eerste maal op de achtentwintigste mei van het jaar tweeduizend en twee.