Model van een leningsovereenkomst

 

ARTIKEL EEN :
    De leners erkennen aan de geldschieters de som van ............. EURO verschuldigd te zijn, som die zij verklaren ontvangen te hebben van laatst genoemden, als lening op intrest.
    ARTIKEL TWEE :
    Deze lening is toegestaan voor een termijn van ......... MAAND, aanvang nemende op heden.
    Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat al de bepalingen van de huidige akte na de vervaltijd van toepassing zullen blijven ingeval de terugbetaling, om het even welke reden, niet op de vastgestelde datum zou geschieden, en dit zonder alsdan afbreuk te doen aan de eisbaarheid.
    ARTIKEL DRIE - INTREST :
    Het geleende kapitaal zal van heden af tot op de dag van de werkelijke terugbetaling intrest opbrengen aan de rentevoet van ZEVEN EURO VIJFTIG CENTIEMEN ten honderd 's jaars, welke de rentevoet is van deze lening ; deze rentevoet zal verminderd worden op ZEVEN FRANK ten honderd 's jaars ingeval van betaling op de vervaldagen of ten laatste binnen de veertien dagen daarna.
    De intresten zijn betaalbaar in drie gelijke gedeelten, telkens de achtentwintigste februari, de achtentwintigste mei en de achtentwintigste augustus bij de terugbetaling van het kapitaal van de lening.
    Indien de terugbetaling niet zou geschieden op achtentwintig augustus negentienhonderd zevenennegentig, zijn de intresten betaalbaar in vier gelijke gedeelten, telkens, de achtentwintigste februari, mei, augustus en november van ieder jaar, zonder afbreuk te doen aan de opeisbaarheid.
    ARTIKEL VIER :
    Deze lening is toegestaan en aangenomen zo aan de hiernavolgende bijzondere als aan de algemene lasten, bedingen en voorwaarden vervat in het lastenkohier dat gehecht is gebleven aan een akte van geldlening met hypotheekstelling verleden voor ons, Notaris, op negenentwintig juli negentienhonderd eenenzeventig, en waarvan aan partijen een afschrift zal afgeleverd worden gelijktijdig met het afschrift van deze akte.
    Partijen verklaren de inhoud van dit kohier volkomen te kennen en er lezing van gehoord te hebben.
    Alle bepalingen van dit kohier zullen van kracht zijn als waren zij in deze akte vervat geweest, tenzij er in deze van afgeweken wordt.
    ARTIKEL VIJF :
    De leners zijn verplicht de lening terug te betalen in wettige gangbare Belgische munt ten woonhuize van de geldschieters of op de plaats en de wijze door deze laatsten aan te duiden.
    ARTIKEL ZES :
    Teneinde de goede uitvoering te verzekeren van hun verbintenissen, doch slechts in geval van niet naleving ervan, doen de leners van heden af afstand ten gunste van de geldschieters van al hun rechten betreffende de huurgelden van de in pand gegeven eigendommen evenals van het wettig overdraagbaar gedeelte van hun wedden, lonen en vergoedingen uit gelijk welke hoofde zoals werkloosheid, ziekte, ongeval evenals deze van hun minderjarige kinderen zowel bij de huidige als bij de toekomstige werkgevers als bij de debiteuren van deze vergoedingen en doen zij afstand van al de vorderingen die zij tegenover derden zouden kunnen doen gelden.
    ARTIKEL ZEVEN :
    Bij niet naleving door de leners van hun verplichtingen hebben de geldschieters het recht onverminderd alle persoonlijke vorderingen en dwangmaatregelen in het algemeen verhaal uit te oefenen op al de goederen van de leners zowel roerende als onroerende, zonder gehouden te zijn vooreerst de bij deze gehypothekeerde goederen te doen verkopen en dit bij afwijking van artikel vijftienhonderd drieŽnzestig van het Gerechtelijk Wetboek.
    Alle kosten van beslag, inbegrepen van bewarend beslag, zijn ten laste van de leners.
    De geldschieters zullen insgelijks mogen doen verkopen in verschillende loten of in blok.
    ARTIKEL ACHT :
    Ter aanvulling van artikel zes van het hiervoren vermeld lastenkohier zullen de leners ingeval van terugbetaling tussen twee vervaldagen aanvaard door de geldschieters van het geheel of een gedeelte van het ontleend kapitaal, de intresten moeten betalen tot aan de eerstverschijnende vervaldag, onverminderd de vergoeding voor wederbelegging in zelfde artikel zes voorzien.
    ARTIKEL NEGEN : VERKLARING B.T.W.
    Ondergetekende notaris bevestigt lezing te hebben gegeven van artikelen tweeŽnzestig en drieŽnzeventig van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
    Op vraag van ons, Notaris, of de leners belastingplichtigen zijn voor de toepassing van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde hebben de leners, vertegenwoordigd als gezegd, geantwoord :
    dat zij geen belastingplichtige is voor de toepassing van het wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
    ARTIKEL TIEN :
    A. HYPOTHEEK :
    Tot zekerheid en waarborg van de terugbetaling van het ontleende kapitaal, de betaling van de intresten en alle toebehoren, zoals vergoedingen en alle bedragen opgesomd in artikel acht van gemeld kohier, welke de geldschieters zouden voldaan hebben ter ontlasting van de leners, toebehoren voor het nemen der inschrijving geschat op ............... EURO hebben de leners verklaard bij deze hypotheek toe te staan in EERSTE RANG van inschrijving in voordeel van de geldschieters, die aanvaarden, op de hierna omschreven goederen :
    BESCHRIJVING VAN DE GOEDEREN :
    GEMEENTE SCHOTEN :
   
    OORSPRONG VAN EIGENDOM :
   
    B. HYPOTHECAIRE TOESTAND :
    De leners verklaren dat de hierboven beschreven goederen vrij, zuiver en onbezwaard zijn van alle hypotheken, voorrechten, inbeslagnemingen, inschrijvingen of andere hoegenaamde lasten.
    C. KEUZE VAN WOONPLAATS :
    Tot uitvoering dezer kiezen partijen huisvesting in hun respectievelijke woning en maatschappelijke zetel, doch voor de uit hoofde dezer te nemen inschrijving wordt woonstkeuze gedaan op het kantoor van
    D. KOPIE VAN AKTE - KREDIETAANBOD :
    De leners erkennen heden copie van deze akte en het algemeen lastenkohier ontvangen te hebben.
    De leners verklaren voorafgaandelijk aan deze vanwege de geldschieters een schriftelijk aanbod te hebben ontvangen waarin de kredietvoorwaarden vermeld werden.