Wapenwet

8 juni 2006. - Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Deze wet zet richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens gedeeltelijk om.

HOOFDSTUK II. - Indeling van de wapens Art. 3. § 1. Als verboden wapens worden beschouwd : § 2. Als vrij verkrijgbare wapens worden beschouwd : 3. Als vergunningsplichtige wapens worden beschouwd :

HOOFDSTUK III. - Nationaal identificatienummer Art. 4. Alle in België gefabriceerde of ingevoerde vuurwapens dienen ingeschreven te worden in een centraal wapenregister, waar deze wapens een uniek identificatienummer toegewezen krijgen.

HOOFDSTUK IV. - Erkenning van wapenhandelaars, tussenpersonen, wapenverzamelaars en alle andere personen die een beroep uitoefenen dat het voorhanden hebben van vuurwapens impliceert

HOOFDSTUK V. - Handelingen met verboden wapens

HOOFDSTUK VII Handelingen met vergunningsplichtige wapens

Art. 11. § 1. Zonder een voorafgaande vergunning, verleend door de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de verzoeker, is het particulieren verboden een vergunningsplichtig vuurwapen of de daarbij horende munitie voorhanden te hebben.

HOOFDSTUK XII. - Strafbepalingen

Art. 23. Zij die de bepalingen van deze wet of haar uitvoeringsbesluiten overtreden, worden gestraft met gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en met een geldboete van 100 euro tot 25 000 euro, of met een van deze straffen alleen.

Met dezelfde straffen worden gestraft zij die wetens onjuiste verklaringen hebben afgelegd om de erkenningen of vergunningen bedoeld door deze wet of door de besluiten tot uitvoering ervan te verkrijgen, alsook de personen die van deze verklaringen gebruik maken.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht