inhoudstafel van het Belgisch Strafwetboek anno 2006

BOEK 1. - DE MISDRIJVEN EN DE BESTRAFFING IN HET ALGEMEEN.
HOOFDSTUK I. - MISDRIJVEN.
Art. 1-6
HOOFDSTUK II. - STRAFFEN.
AFDELING I. - VERSCHILLENDE SOORTEN VAN STRAFFEN.
Art. 7, 7bis
AFDELING II. - CRIMINELE STRAFFEN.
Art. 8-24
AFDELING III. - CORRECTIONELE GEVANGENISSTRAF.
Art. 25-27
AFDELING IV. - POLITIEGEVANGENISSTRAF.
Art. 28-29
(BEPALINGEN AAN DE AFDELINGEN II, III EN IV GEMEEN). <W 18-03-1970, art. 1>
Art. 30, 30bis, 30ter
AFDELING V. - STRAFFEN AAN MISDADEN EN WANBEDRIJVEN GEMEEN.
Onderafdeling I. - (Straffen aan misdaden en wanbedrijven gemeen, toepasselijk op natuurlijke personen). <Ingevoegd bij W 1999-05-04/60, art. 5; Inwerkingtreding : 02-07-1999>
Art. 31-34
Onderafdeling II. - (Staffen aan misdaden en wanbedrijven gemeen, toepasselijk op rechtspersonen). <Ingevoegd bij W 1999-05-04/60, art. 6; Inwerkingtreding : 02-07-1999>
Art. 35-37, 37bis
AFDELING VBIS. - DE WERKSTRAF <Ingevoegd bijW 2002-04-17/33, art. 3; Inwerkingtreding : 07-05-2002>
Art. 37ter, 37quater, 37quinquies
AFDELING VI. - STRAFFEN AAN DE DRIE SOORTEN VAN MISDRIJVEN GEMEEN.
Onderafdeling I. - (De geldboete op natuurlijke personen toepasselijk). <Ingevoegd bij W 1999-05-04/60, art. 7; Inwerkingtreding : 02-07-1999>
Art. 38-41
Onderafdeling II. - (De geldboete op rechtspersonen toepasselijk). <Ingevoegd bij W 1999-05-04/60, art. 8; Inwerkingtreding : 02-07-1999>
Art. 41bis
Onderafdeling III. - (Bijzondere verbeurdverklaring). <Ingevoegd bij W 1999-05-04/60, art. 9; Inwerkingtreding : 02-07-1999>
Art. 42-43, 43bis, 43ter, 43quater
HOOFDSTUK III. - ANDERE VEROORDELINGEN DIE WEGENS MISDADEN, WANBEDRIJVEN OF OVERTREDINGEN KUNNEN WORDEN UITGESPROKEN.
Art. 44-50, 50bis
HOOFDSTUK IV. - POGING TOT MISDAAD OF TOT WANBEDRIJF.
Art. 51-52
HOOFDSTUK V. - HERHALING.
Art. 53-57
HOOFDSTUK VI. - SAMENLOOP VAN VERSCHEIDENE MISDRIJVEN.
Art. 58-65
HOOFDSTUK VII. - DEELNEMING VAN VERSCHEIDENE PERSONEN AAN EENZELFDE MISDAAD OF WANBEDRIJF.
Art. 66-69
HOOFDSTUK VIII. - RECHTVAARDIGINGS- EN VERSCHONINGSGRONDEN.
Art. 70-78
HOOFDSTUK IX. - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN.
Art. 79-85
HOOFDSTUK X. - TENIETGAAN VAN DE STRAFFEN.
Art. 86-99
(ALGEMENE BEPALINGEN.) <W 2000-11-28/35, art. 2, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
Art. 100, 100bis, 100ter
BOEK 2. - DE MISDRIJVEN EN HUN BESTRAFFING IN HET BIJZONDER.
TITEL I. - MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE VEILIGHEID VAN DE STAAT.
HOOFDSTUK I. - AANSLAG OP EN SAMENSPANNING TEGEN DE KONING, DE KONINKLIJKE FAMILIE EN DE REGERINGSVORM.
Art. 101-112
HOOFDSTUK II. - MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE UITWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT.
Art. 113-118, 118bis, 119-120, 120bis, 120ter, 120quater, 120quinquies, 120sexies, 120septies, 120octies, 121, 121bis, 122, 122bis, 123, 123bis, 123ter, 123quater, 123quinquies, 123sexies, 123septies, 123octies, 123nonies, 123decies
HOOFDSTUK III. - MISDADEN TEGEN DE INWENDIGE VEILIGHEID VAN DE STAAT.
Art. 124-135, 135bis, 135ter, 135quater, 135quinquies
ALGEMENE BEPALING BETREFFENDE DEZE TITEL.
Art. 136
TITEL Ibis. - Ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht. <ingevoegd bij W 2003-08-05/32, art. 5; Inwerkingtreding : 07-08-2003>
Art. 136bis, 136ter, 136quater, 136quinquies, 136sexies, 136septies, 136octies
TITEL Iter. - TERRORISTISCHE MISDRIJVEN. <Ingevoegd bij W 2003-12-19/34, art. 2; Inwerkingtreding : 08-01-2004>
Art. 137-141, 141bis, 141ter
TITEL II. - MISDADEN EN WANBEDRIJVEN DIE DOOR DE GRONDWET GEWAARBORGDE RECHTEN SCHENDEN.
HOOFDSTUK I. - WANBEDRIJVEN BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN POLITIEKE RECHTEN. <Opgeheven bij W 2003-12-19/34, art. 10, 046; Inwerkingtreding : 08-01-2004>
HOOFDSTUK I. - WANBEDRIJVEN BETREFFENDE DE VRIJE UITOEFENING VAN DE EREDIENSTEN. <W 2003-12-19/34, art. 11, 046; Inwerkingtreding : 08-01-2004>
Art. 142-146
HOOFDSTUK II. - SCHENDING DOOR OPENBARE AMBTENAREN VAN RECHTEN DOOR DE GRONDWET GEWAARBORGD. <W 2003-12-19/34, art. 12, 046; Inwerkingtreding : 08-01-2004>
Art. 147-159
TITEL III. - MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE TROUW.
HOOFDSTUK I. - VALSE MUNT.
Art. 160-170
BIJZONDERE BEPALINGEN.
Art. 171-172
HOOFDSTUK II. - NAMAKING OF VERVALSING VAN OPENBARE EFFECTEN, AANDELEN, SCHULDBRIEVEN, RENTEBEWIJZEN EN BIJ DE WET TOEGELATEN BANKBILJETTEN.
Art. 173-178
HOOFDSTUK IIbis. <Ingevoegd bij W 2001-12-10/31, art. 19; Inwerkingtreding : 01-01-2002> - BESCHERMING VAN DE GELDTEKENS DIE WETTIG BETAALMIDDEL ZIJN.
Art. 178bis, 178ter
HOOFDSTUK III. - NAMAKING OF VERVALSING VAN ZEGELS, STEMPELS, MERKEN, ENZ.
Art. 179-185, 185bis, 186-187, 187bis, 188-190, 190bis, 191
BEPALING AAN DE DRIE VORIGE HOOFDSTUKKEN GEMEEN.
Art. 192
HOOFDSTUK IV. - VALSHEID IN GESCHRIFTEN, IN INFORMATICA EN IN TELEGRAMMEN. <W 2000-11-28/34, art. 2, 028; Inwerkingtreding : 13-02-2001>
Art. 192bis, 192ter, 193
AFDELING I. - VALSHEID IN AUTHENTIEKE EN OPENBARE GESCHRIFTEN, IN HANDELS- OF BANKGESCHRIFTEN EN IN PRIVATE GESCHRIFTEN.
Art. 194-197
AFDELING II. - VALSHEID IN REISPASSEN, MACHTIGINGEN OM WAPENS TE DRAGEN, ARBEIDSBOEKJES, REISORDERS EN GETUIGSCHRIFTEN.
Art. 198-199, 199bis, 200-210
AFDELING IIbis. - Valsheid in informatica. <ingevoegd bij W 2000-11-28/34, art. 4; Inwerkingtreding : 13-02-2001>
Art. 210bis
AFDELING III. - VALSHEID IN TELEGRAMMEN.
Art. 211-212
BEPALINGEN AAN DE VIER VORIGE HOOFDSTUKKEN GEMEEN.
Art. 213-214
HOOFDSTUK V. - VALS GETUIGENIS EN MEINEED.
Art. 215-221, 221bis, 222-223, 223bis, 224-226
HOOFDSTUK VI. - AANMATIGING VAN AMBTEN, VAN TITELS OF VAN EEN NAAM.
Art. 227, 227bis, 227ter, 228-232
TITEL IV. - (MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE ORDE, GEPLEEGD DOOR PERSONEN DIE EEN OPENBAAR AMBT UITOEFENEN OF DOOR BEDIENAREN DER EREDIENSTEN IN DE UITOEFENING VAN HUN BEDIENING.) <W 1999-02-10/39, art. 2, 023; Inwerkingtreding : 23-03-1999>
HOOFDSTUK I. - SAMENSPANNING VAN AMBTENAREN.
Art. 233-236
HOOFDSTUK II. - AANMATIGING VAN MACHT DOOR ADMINISTRATIEVE EN RECHTERLIJKE OVERHEDEN.
Art. 237-239
HOOFDSTUK III. - (VERDUISTERING, KNEVELARIJ EN BELANGENNEMING GEPLEEGD DOOR PERSONEN DIE EEN OPENBAAR AMBT UITOEFENEN). <W 1999-02-10/39, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 02-04-1999>
Art. 240-244
(...). <W 1999-02-10/39, art. 3, 023; Inwerkingtreding : 02-04-1999>
Art. 245
HOOFDSTUK IV. - (OMKOPING VAN PERSONEN DIE EEN OPENBAAR AMBT UITOEFENEN). <W 1999-02-10/39, art. 4, 023; Inwerkingtreding : 02-04-1999>
Art. 246-253
HOOFDSTUK V. - MISBRUIK VAN GEZAG.
Art. 254-259
HOOFDSTUK Vbis. - Afluisteren, kennisnemen en opnemen van privé-communicatie en -telecommunicatie. <Ingevoegd bij W 1994-06-30/49, art. 1; Inwerkingtreding : 03-02-1995>
Art. 259bis
BEPALING AAN DE VORIGE HOOFDSTUKKEN GEMEEN.
Art. 260
HOOFDSTUK VI. - ONWETTIG VERVROEGDE OF VERLENGDE UITOEFENING VAN HET OPENBAAR GEZAG.
Art. 261-262
HOOFDSTUK VII. - ENIGE WANBEDRIJVEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE AKTEN VAN DE BURGERLIJKE STAND.
Art. 263-265
BIJZONDERE BEPALING.
Art. 266
HOOFDSTUK VIII. - MISDRIJVEN VOOR DE BEDIENAREN DER EREDIENSTEN IN DE UITOEFENING VAN HUN BEDIENING GEPLEEGD.
Art. 267-268
TITEL V. - MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE ORDE DOOR BIJZONDERE PERSONEN GEPLEEGD.
HOOFDSTUK I. - WEERSPANNIGHEID.
Art. 269-274
HOOFDSTUK II. - SMAAD EN GEWELD TEGEN MINISTERS, LEDEN VAN DE WETGEVENDE KAMERS, DRAGERS VAN HET OPENBAAR GEZAG OF VAN DE OPENBARE MACHT.
Art. 275-282
HOOFDSTUK III. - ZEGELVERBREKING.
Art. 283-288
HOOFDSTUK IV. - BELEMMERING VAN DE UITVOERING VAN OPENBARE WERKEN.
Art. 289-291
HOOFDSTUK V. - MISDADEN EN WANBEDRIJVEN VAN LEVERANCIERS.
Art. 292-298
HOOFDSTUK VI. - UITGEVEN OF VERSPREIDEN VAN GESCHRIFTEN ZONDER VERMELDING VAN NAAM EN WOONPLAATS VAN DE SCHRIJVER OF VAN DE DRUKKER.
Art. 299-300
HOOFDSTUK VII. - OVERTREDING VAN DE WETTEN EN VERORDENINGEN OP LOTERIJEN, SPEELHUIZEN EN PANDHUIZEN.
Art. 301-308
HOOFDSTUK VIII. - MISDRIJVEN BETREFFENDE NIJVERHEID, KOOPHANDEL EN OPENBARE VEILINGEN.
Art. 309-314
HOOFDSTUK VIIIbis. - Misdrijven betreffende het geheim van privé-communicatie en -telecommunicatie. <Ingevoegd bij W 1994-06-30/49, art. 2; Inwerkingtreding : 03-02-1995>
Art. 314bis
HOOFDSTUK IX. - ENIGE ANDERE MISDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE ORDE.
AFDELING I. - OVERTREDING VAN DE BEGRAFENISWETTEN.
Art. 315
AFDELING II. - (BELEMMERING VAN DE UITOEFENING VAN DE RECHTSPREKENDE FUNCTIE). <W 10-10-1967, art. 140>
Art. 316, 316bis, 317-318
AFDELING III. - MISDRIJVEN BETREFFENDE VEEZIEKTEN.
Art. 319-321
TITEL VI. - MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE VEILIGHEID.
HOOFDSTUK I. - (VERENIGING MET HET OOGMERK OM EEN AANSLAG TE PLEGEN OP PERSONEN OF OP EIGENDOMMEN EN CRIMINELE ORGANISATIE). <W 1999-01-10/49, art. 2, 022; Inwerkingtreding : 08-03-1999>
Art. 322-324, 324bis, 324ter, 325-326
HOOFDSTUK II. - (BEDREIGINGEN MET EEN AANSLAG OP PERSONEN OF OP EIGENDOMMEN EN VALSE INLICHTINGEN BETREFFENDE ERNSTIGE AANSLAGEN). <W 04-07-1972, art. 5>
Art. 327-328, 328bis, 329-331, 331bis
HOOFDSTUK III. - ONTVLUCHTING VAN GEVANGENEN.
Art. 332-337
HOOFDSTUK IV. - BANBREUK EN ENIGE GEVALLEN VAN VERBERGING.
Art. 338-341
HOOFDSTUK V. - WANBEDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE VEILIGHEID GEPLEEGD DOOR LANDLOPERS OF DOOR BEDELAARS.
Art. 342-347
TITEL VIBIS. - (MISDADEN MET BETREKKING TOT HET NEMEN VAN GIJZELAARS). <W 02-07-1975, art. 1>
Art. 347bis
TITEL VII. - MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN DE ORDE DER FAMILIE EN TEGEN DE OPENBARE ZEDELIJKHEID.
HOOFDSTUK I. - VRUCHTAFDRIJVING.
Art. 348-353
HOOFDSTUK II. - (opgeheven) <W 2000-11-28/35, art. 51; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
Art. 354-360, 360bis
HOOFDSTUK III. - MISDADEN EN WANBEDRIJVEN STREKKENDE TOT HET VERHINDEREN OF VERNIETIGEN VAN HET BEWIJS VAN DE BURGERLIJKE STAAT VAN KINDEREN.
Art. 361-367
HOOFDSTUK IV. - (opgeheven) <W 2000-11-28/35, art. 51; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
Art. 368-369, 369bis, 370-371
HOOFDSTUK V. - AANRANDING VAN DE EERBAARHEID EN VERKRACHTING.
Art. 372, 372bis, 373-377, 377bis, 378, 378bis
HOOFDSTUK VI. - (BEDERF VAN DE JEUGD EN PROSTITUTIE). <W 26-05-1914, art. 4>
Art. 379-380, 380bis, 380ter, 380quater, 380quinquies, 381, 381bis, 382, 382bis, 382ter
HOOFDSTUK VII. - OPENBARE SCHENNIS VAN DE GOEDE ZEDEN.
Art. 383, 383bis, 384-386, 386bis, 386ter, 387-389
HOOFDSTUK VIII. - (DUBBEL HUWELIJK.) <W 2000-11-28/35, art. 27; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
Art. 390-391
HOOFDSTUK IX. - VERLATING VAN FAMILIE.
Art. 391bis, 391ter
HOOFDSTUK X. - Misdrijven en wanbedrijven inzake adoptie. <ingevoegd bij W 2003-04-24/32, art. 7; Inwerkingtreding : onbepaald>
Art. 391quater, 391quinquies
TITEL VIII. - MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN PERSONEN.
HOOFDSTUK I. - (OPZETTELIJK DODEN, OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN LICHAMELIJK LETSEL, FOLTERING, ONMENSELIJKE BEHANDELING EN ONTERENDE BEHANDELING.) <W 2002-06-14/42, art. 4, 036; Inwerkingtreding : 24-08-2002>
Art. 392, 392bis
AFDELING I. - DOODSLAG EN VERSCHILLENDE SOORTEN VAN DOODSLAG.
Art. 393-397
AFDELING II. - OPZETTELIJK DODEN, NIET DOODSLAG GENOEMD, EN OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN LICHAMELIJK LETSEL.
Art. 398-401, 401bis, 402-405, 405bis, 405ter, 405quater, 406-410
AFDELING III. - VERSCHOONBARE DOODSLAG, VERSCHOONBARE VERWONDINGEN EN VERSCHOONBARE SLAGEN.
Art. 411-415
AFDELING IV. - GERECHTVAARDIGDE DOODSLAG, GERECHTVAARDIGDE VERWONDINGEN EN GERECHTVAARDIGDE SLAGEN.
Art. 416-417
Afdeling V. - Foltering, onmenselijke behandeling en onterende behandeling. <ingevoegd bij W 2002-06-14/42, art. 5; Inwerkingtreding : 24-08-2002>
Art. 417bis, 417ter, 417quater, 417quinquies
HOOFDSTUK II. - ONOPZETTELIJK DODEN EN ONOPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN LICHAMELIJK LETSEL.
Art. 418-419, 419bis, 420, 420bis, 421-422
ENKELE GEVALLEN VAN SCHULDIG VERZUIM.
Art. 422bis, 422ter, 422quater
HOOFDSTUK III. - (Aantasting van de persoon van minderjarigen, van onbekwamen en van het gezin.) <W 2000-11-28/35, art. 31; Inwerkingtreding : 27-03-2001>
Afdeling I. - <W 2000-11-28/35, art. 31; Inwerkingtreding : 27-03-2001> Verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of onbekwamen.
Art. 423-424
Afdeling II. - <W 2000-11-28/35, art. 31, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> Onthouden van voedsel of verzorging aan minderjarigen en aan onbekwamen.
Art. 425-426

Afdeling III. - <W 2000-11-28/35, art. 31, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> Bepaling aan de afdelingen I en II gemeen.
Art. 427
Afdeling IV. - <W 2000-11-28/35, art. 31, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> Ontvoering en verberging van minderjarigen.
Art. 428-430
Afdeling V. - <W 2000-11-28/35, art. 31, 029; Inwerkingtreding : 27-03-2001> Niet-afgeven van kinderen.
Art. 431-432
Afdeling VI. -Gebruik van minderjarigen met het oog op het plegen van een misdaad of een wanbedrijf. <ingevoegd bij W 2005-08-10/62, art. 3 ; ED : 02-09-2005>
Art. 433
Afdeling VII. - Aantasting van de persoonlijke levenssfeer van minderjarigen. <ingevoegd bij W 2005-08-10/62, art. 5 ; Inwerkingtreding : 02-09-2005>
Art. 433bis
HOOFDSTUK IIIbis. - Exploitatie van bedelarij <Ingevoegd bij W 2005-08-10/61, art. 9; Inwerkingtreding : 12-09-2005>
Art. 433ter, 433quater, -, 433quinquies, 433sexies, 433septies, 433octies, 433novies
HOOFDSTUK IIIquater. - Misbruik van andermans bijzonder kwetsbare positie door de verkoop, verhuur of terbeschikkingstelling van goederen met de bedoeling een abnormaal profijt te realiseren <Ingevoegd bij W 2005-08-10/61, art. 15; Inwerkingtreding : 12-09-2005>
Art. 433decies, 433undecies, 433duodecies, 433terdecies, 433quaterdecies, 433quinquiesdecies
HOOFDSTUK IV. - AANSLAG OP DE PERSOONLIJKE VRIJHEID EN OP DE ONSCHENDBAARHEID VAN DE WONING, GEPLEEGD DOOR BIJZONDERE PERSONEN.
Art. 434-438, 438bis, 439-442
HOOFDSTUK IVbis. - (ingevoegd bij <W 1998-10-30/34, art. 2, Inwerkingtreding : 27-12-1998>) BELAGING.
Art. 442bis, 442ter
HOOFDSTUK V. - AANRANDING VAN DE EER OF DE GOEDE NAAM VAN PERSONEN.
Art. 443-452
BIJZONDERE BEPALING.
Art. 453, 453bis
HOOFDSTUK VI. - ENIGE ANDERE WANBEDRIJVEN TEGEN PERSONEN.
Art. 454-458 beroepsgeheim, 458bis, 459-460, 460bis, 460ter
TITEL IX. - MISDADEN EN WANBEDRIJVEN TEGEN EIGENDOMMEN.
HOOFDSTUK I. - DIEFSTAL EN AFPERSING.
Art. 461-462
AFDELING I. - DIEFSTAL ZONDER GEWELD OF BEDREIGING.
Art. 463-467
AFDELING II. - DIEFSTAL DOOR MIDDEL VAN GEWELD OF BEDREIGING GEPLEEGD EN AFPERSING.
Art. 468-476
AFDELING IIbis. - (DIEFSTAL EN AFPERSING VAN KERNMATERIAAL). <W 17-04-1986, art. 2>
Art. 477, 477bis, 477ter, 477quater, 477quinquies, 477sexies
AFDELING III. - (BETEKENIS VAN SOMMIGE IN DIT WETBOEK VOORKOMENDE UITDRUKKINGEN). <W 02-07-1975, art. 5>
Art. 478-487, 487bis
BIJZONDERE BEPALING.
Art. 488
HOOFDSTUK Ibis. - (EXTERNE BEVEILIGING VAN KERNMATERIAAL). <W 17-04-1986, art. 4>
Art. 488bis
HOOFDSTUK II. - BEDROG.
AFDELING I. - (Misdrijven die verband houden met de staat van faillissement.) <W 1997-08-08/80, art. 117, Inwerkingtreding : 01-01-1998>
Art. 489, 489bis, 489ter, 489quater, 489quinquies, 489sexies, 490, 490bis
AFDELING II. - MISBRUIK VAN VERTROUWEN.
Art. 491-492, 492bis, 493-495, 495bis
AFDELING III. - OPLICHTING EN BEDRIEGERIJ.
Art. 496-497, 497bis, 498-501, 501bis, 502-504
AFDELING IIIBIS. <Ingevoegd bij W 1999-02-10/39, art. 5; Inwerkingtreding : 02-04-1999>
Art. 504bis, 504ter
AFDELING IIIbis. - Informaticabedrog. <ingevoegd bij W 2000-11-28/34, art. 5; Inwerkingtreding : 13-02-2001>
Art. 504quater
AFDELING IV. - (Heling en andere verrichtingen met betrekking tot zaken die uit een misdrijf voortkomen.) <W 1990-07-17/30, art. 4, 004; Inwerkingtreding : 25-08-1990>
Art. 505, 505bis, 506
AFDELING V. - ENIGE ANDERE SOORTEN VAN BEDROG.
Art. 507, 507bis, 508, 508bis, 508ter, 509, 509bis, 509ter, 509quater
HOOFDSTUK III. - VERNIELING, BESCHADIGING, AANRICHTING VAN SCHADE.
AFDELING I. - BRANDSTICHTING.
Art. 510-514, 514bis, 515-520
AFDELING II. - VERNIELING VAN BOUWWERKEN, STOOMMACHINES EN TELEGRAAFTOESTELLEN.
Art. 521-525
AFDELING III. - VERNIELING OF BESCHADIGING VAN GRAVEN, MONUMENTEN, KUNSTVOORWERPEN, TITELS, BESCHEIDEN OF ANDERE PAPIEREN.
Art. 526-527
AFDELING IV. - VERNIELING OF BESCHADIGING VAN EETWAREN, KOOPWAREN OF ANDERE ROERENDE EIGENDOMMEN.
Art. 528-532, 532bis, 533-534
AFDELING V. - VERNIELING EN VERWOESTING VAN VELDVRUCHTEN, PLANTEN, BOMEN, ENTEN, GRANEN EN VOEDER, VERNIELING VAN LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN.
Art. 535-537
AFDELING VI. - OMBRENGEN VAN DIEREN.
Art. 538-542
AFDELING VII. - BEPALINGEN AAN DE VORIGE AFDELINGEN GEMEEN.
Art. 543-544
AFDELING VIII. - VERNIELING VAN AFSLUITINGEN, VERPLAATSING OF VERWIJDERING VAN GRENSPALEN EN HOEKBOMEN.
Art. 545-546
AFDELING IX. - VERNIELING EN SCHADE DOOR OVERSTROMING VEROORZAAKT.
Art. 547-550
TITEL IXbis. - Misdrijven tegen de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informaticasystemen en van de gegevens die door middel daarvan worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen. <ingevoegd bij W 2000-11-28/34, art. 6; Inwerkingtreding : 13-02-2001>
Art. 550bis, 550ter
TITEL X. - OVERTREDINGEN. (Opgeheven) <W 2004-06-17/37, art. 4, 048; Inwerkingtreding : 01-04-2005>
HOOFDSTUK I. - OVERTREDINGEN VAN DE EERSTE KLASSE. (Opgeheven) <W 2004-06-17/37, art. 4, 048; Inwerkingtreding : 01-04-2005>
Art. 551-554
HOOFDSTUK II. - OVERTREDINGEN VAN DE TWEEDE KLASSE. (Opgeheven) <W 2004-06-17/37, art. 4, 048; Inwerkingtreding : 01-04-2005>
Art. 555-557
HOOFDSTUK III. - OVERTREDINGEN VAN DE DERDE KLASSE. (Opgeheven) <W 2004-06-17/37, art. 4, 048; Inwerkingtreding : 01-04-2005>
Art. 559-562
HOOFDSTUK IV. - OVERTREDINGEN VAN DE VIERDE KLASSE. (Opgeheven) <W 2004-06-17/37, art. 4, 048; Inwerkingtreding : 01-04-2005>
Art. 563-564
BEPALINGEN AAN DE VIER VORIGE HOOFDSTUKKEN GEMEEN. (Opgeheven) <W 2004-06-17/37, art. 4, 048; Inwerkingtreding : 01-04-2005>
Art. 565-566

2747.com / law / crime / code

contact

Strafrecht Burgerlijk recht

Gerechtelijk Recht

Notarieel recht