Sanctie op bouwmisdrijven in Brussel

Wie bouwt zonder vergunnig begaat een bouwmisdrijf. Dit is een voortdurend misdrijf dat overgaat op wie eigenaar is.

Wie een overtreding begaat krijgt een sanctie.

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

10 OKTOBER 2002. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de transactiesommen met betrekking tot misdrijven inzake stedenbouw


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen inzonderheid op artikel 11 gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993;
Gelet op de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw, inzonderheid op Titel V;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 16 juli 2002;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 5 augustus 2002;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 16 september 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van de Minister belast met Ruimtelijke Ordening,
Besluit :
Artikel 1. Het bedrag van de transactiesom bedoeld onder artikel 194bis van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw wordt als volgt bepaald :
1° Slopen van alle soorten hoofd- en/of bijgebouwen : 2 euro per vierkante meter, met een minimumbedrag van 100 euro.
2° Bouwen, herbouwen en verbouwen van woongelegenheden, kantoorgebouwen : 2 euro per kubieke meter, met een minimumbedrag van 125 euro.
3° Bouwen van opblaasbare sporthallen, : 0,75 euro per kubieke meter.
4° Bouwen, herbouwen of verbouwen van gebouwen voor productie-, handels- of groothandelsactiviteiten : 2 euro per kubieke meter, met een minimumbedrag van 125 euro.
5° Oprichten van afsluitingen : 2,50 euro per strekkende meter, met een minimumbedrag van 50 euro.
6° Aanleggen van een opslagruimte voor gebruikte voertuigen of voor schroot, plaatsen van één of meerdere verplaatsbare inrichtingen : 1 euro per vierkante meter gebruikte oppervlakte, met een minimum van 250 euro.
7° Aanbrengen van een dakkapel of dakvenster in het dakvlak : 75 euro.
8° Leggen van funderingen of verharde oppervlakten : 1 euro per vierkante meter, met een minimumbedrag van 100 euro.
9° Wijzigen van het reliëf van de bodem (onder andere het aanleggen van watervoorraden of het verrichten van uitgravingen) : 2,25 euro per vierkante meter, met een minimumbedrag van 75 euro.
10° Boren van een waterput : 12,50 euro per strekkende meter, met een minimumbedrag van 125 euro.
11° Vellen van een boom : 4,75 euro /cm2 van de oppervlakte van de stamdoorsnede gemeten ter hoogte van de grond.
12° Verbouwingswerken aan de straatgevel : 3,75 euro per vierkante meter van het niveau op dewelke de werken werden uitgevoerd, met een minimumbedrag van 125 euro.
13° Verbouwingswerken aan de achtergevel : 2 euro per vierkante meter van het niveau op dewelke de werken werden uitgevoerd, met een minimumbedrag van 65 euro.
14° Gedeeltelijk of volledig wijzigen van de bestemming of het gebruik van een gebouw : 6,50 euro per vierkante meter bruto vloeroppervlakte, met een minimumbedrag van 250 euro.
15° Aanbrengen van niet-verlichte uithangborden : 75 euro per uithangbord. Aanbrengen van verlichte uithangborden en/of neonbuizen op de gevel : 150 euro per uithangbord of neonbuis.
16° Installeren van reclameborden : 125 euro per vierkante meter.
17° Installeren van een stadsmeubilair met opgenomen reclame : 1.250 euro.
18° Aanbrengen van een reclamezuil : 2.000 euro.
19° Aanbrengen van antennes en relais-stations voor mobiele telefonie : 625 euro per geďnstalleerde eenheid, met een minimumbedrag van 1.250 euro.
20° Aanbrengen van een paraboolantenne : 12,50 euro per dm diameter van het grondvlak van de parabool.
21° Alle andere werken of handelingen die een stedenbouwkundig misdrijf uitmaken en die niet specifiek hierboven zijn vermeld : van 100 euro tot 1.250 euro.
Art. 2. Vanaf de inwerkingtreding van het huidig besluit, worden de bedragen waarvan sprake in artikel 2 aangepast aan de index van de verbruikersprijzen en dit vanaf de maand die volgt op het verschijnen in het Belgisch Staatsblad .
Art. 3. Het koninklijk besluit van 4 februari 1975 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 1972 betreffende de transactiesommen inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt opgeheven.
Art. 4. De Minister die bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw wordt belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 10 oktober 2002.
Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering :
F.-X. de DONNEA,
Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek