Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Deze wet past de richtlijn toe van de Raad 91/308/EEG van 10 juni 1991, tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld.

Art. 2. De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de hierna vermelde ondernemingen en personen :

Art. 2bis. Voor zover zij daarin uitdrukkelijk voorzien, zijn de bepalingen van deze wet eveneens van toepassing op de hierna vermelde personen :

Art. 2ter. Voor zover zij daarin uitdrukkelijk voorzien, zijn de bepalingen van deze wet eveneens van toepassing op de advocaten :

Art. 3. § 1. Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder "witwassen van geld" :
§ 1bis. Voor de toepassing van deze wet wordt financiering van terrorisme verstaan
§ 2. Voor de toepassing van deze wet is de herkomst van geld of activa illegaal wanneer deze voortkomen uit :
§ 3. De in de artikelen 2, 2bis en 2ter beoogde ondernemingen en personen verlenen hun volledige medewerking aan de toepassing van deze wet, om alle daden van witwassen van geld en van financiering van terrorisme te identificeren.