Belgisch Strafwetboek

Titel VIII. - Misdaden en wanbedrijven tegen personen

Hoofdstuk VI. - Enige andere wanbedrijven tegen personen

Het beroepsgeheim

Art. 458. Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd frank.

 

2747.com / law / Strafrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Spreken voor een parlementaire onderzoekscommissie

Er werd in 1996 aan dit artikel toegevoegd dat men ook mag spreken voor een parlementaire onderzoekscommissie. (W 1996-06-30/34, art. 10, 017; Inwerkingtreding : 26-07-1996)

Het beroepsgeheim van de notaris

Krachtens een cassatiearrest van 1905 valt ook de notaris onder artikel 458 van het Strfawetboek.

Het strafrecht is een minimum minimorum voor de notaris. De notaris is anno 2006 immers ook gehouden door zijn deontologische plichten, en de discretieplicht valt daar zeker onder.

 

2747.com / law / Strafrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht