Straf

Geldboete

Meestal krijgt de veroordeelde een geldboete.

Gevangenisstraf

Een lichte gevangensstraf wordt meestal niet uitgevoerd.

Ontzetting van burgerlijke en politieke rechten

Art. 31. (Bij alle arresten van veroordeling tot levenslange opsluiting of levenslange hechtenis of tot opsluiting voor een termijn van tien tot vijftien jaar of een langere termijn) wordt tegen de veroordeelden levenslange ontzetting uitgesproken van het recht om :

1 Openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen;

2 (...), verkozen te worden;

3 Enig ereteken te dragen of enige adellijke titel te voeren;

4 Gezworene of deskundige te zijn, als instrumentair of attesterend getuige bij akten op te treden; in rechte te getuigen, anders dan om enkel inlichtingen te geven;

5 Geroepen te worden tot het ambt van voogd, toeziend voogd of curator, behalve over hun eigen kinderen, of om het ambt van gerechtelijk raadsman of voorlopig bewindvoerder uit te oefenen.

6 Wapens te dragen, deel uit te maken van de burgerwacht of te dienen bij het leger.

Art. 32. De hoven van assisen kunnen de tot opsluiting of hechtenis veroordeelden, voor hun leven of voor tien jaar tot twintig jaar, geheel of ten dele ontzetting van de uitoefening van de rechten genoemd in het vorige artikel.

Art. 33. De hoven en rechtbanken kunnen, in de gevallen bij de wet bepaald, de tot correctionele straffen veroordeelden voor een termijn van vijf jaar tot tien jaar, geheel of ten dele ontzetten van de uitoefening van de rechten genoemd in artikel 31.