Belgisch Strafwetboek

Boek 2. - De misdrijven en hun bestraffing in het bijzonder

Titel IV. - Misdaden en wanbedrijven tegen de openbare orde, gepleegd door personen die een openbaar ambt uitoefenen of door bedienaren der erediensten in de uitoefening van hun bediening

Hoofdstuk III. - Verduistering, knevelarij en belangenneming gepleegd door personen die een openbaar ambt vervullen

Art. 245. Belgisch Strafwetboek anno 2006:

Iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent, die, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenpersonen of door schijnhandelingen, enig belang, welk het ook zij, neemt of aanvaardt in de verrichtingen, aanbestedingen, aannemingen of werken in regie waarover hij ten tijde van de handeling geheel of ten dele het beheer of het toezicht had, of die, belast met de ordonnancering van de betaling of de vereffening van een zaak, daarin enig belang neemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van een jaar tot vijf jaar, en met geldboete van 100 frank tot 50 000 frank of met één van die straffen en hij kan bovendien, overeenkomstig artikel 33, worden veroordeeld tot ontzetting van het recht om openbare ambten, bedieningen of betrekkingen te vervullen.

De voorafgaande bepaling is niet toepasselijk op hem die in de gegeven omstandigheden zijn private belangen door zijn betrekking niet kon bevorderen en openlijk heeft gehandeld.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht

Gerechtelijk recht

Burgerlijk recht

Notarieel recht

 

(Zoals gewijzigd bij Wet 1999-02-10, Inwerkingtreding : 02-04-1999)

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht