Opdracht van de voorlopige bewindvoerder anno 2007

Gerechtelijk mandaat
Vermogensbeheer en vertegenwoordiging

Lijst met handelingen die een bijzondere machtiging behoeven van de vrederechter
Artikel 488 bis F par. 3 BW

Belangentegenstelling
Artikel 488 bis F par. 1 vierde en vijfde lid BW