schenking
Burgerlijk Wetboek - Boek I : Titel  XI. - Meerderjarigheid, Voorlopig bewind, onbekwaamverklaring en bijstand van een gerechtelijk raadsman ...

Hoofdstuk Ibis. - Voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan een meerderjarige
Art. 488 bis BW ....  H. ...

  § 2. De beschermde persoon kan slechts geldig schenken onder levenden of een uiterste wilsbeschikking maken na machtiging, op zijn verzoek, door de vrederechter. De vrederechter oordeelt over de wilsgeschiktheid van de beschermde persoon.
 
    De vrederechter mag de machtiging om te schenken weigeren indien de beschermde persoon of zijn onderhoudsgerechtigden door de schenking behoeftig dreigen te worden.
 
    De bepalingen van de artikelen 1026 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek zijn van toepassing. In afwijking van artikel 1026, 5°, van hetzelfde Wetboek, volstaat de handtekening van de verzoeker.
 
    De vrederechter kan een geneesheer-deskundige aanstellen die advies moet uitbrengen over de gezondheidstoestand van de te beschermen persoon.

    De vrederechter wint alle dienstige inlichtingen in en kan eenieder die hij geschikt acht om hem in te lichten, oproepen bij gerechtsbrief om door hem in raadkamer te worden gehoord. Hij roept in ieder geval de voorlopige bewindvoerder op in geval van schenking.
 
De procedure van artikel 488bis, b), § 6, is van overeenkomstige toepassing.

Wetsgeschiedenis - Examenvraag 2005