Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 1 : PersonenTitel X. - Minderjarigheid, voogdij en ontvoogding Hoofdstuk II. Voogdij

Afdeling I -  Ontstaan van de voogdij

Art. 389. De voogdij over minderjarigen ontstaat indien beide ouders overleden zijn, wettelijk onbekend zijn of in de voortdurende onmogelijkheid zijn om het ouderlijk gezag uit te oefenen.
  Tenzij de voogdij voortvloeit uit een gerechtelijke onbekwaamverklaring, uit een verlengde minderjarigheid, uit een verklaring of een vermoeden van afwezigheid, wordt deze onmogelijkheid vastgesteld door de rechtbank van eerste aanleg overeenkomstig de procedure omschreven in artikel 1236bis van het Gerechtelijk Wetboek.


Wetsgeschiedenis