de minderjarige

Belgisch Burgerlijk Wetboek
Boek I - Titel IX. Ouderlijk gezag

Art. 379
   De ouders die belast zijn met het beheer van de goederen van hun minderjarige kinderen, zijn rekening en verantwoording verschuldigd wat betreft de eigendom en de opbrengsten van de goederen waarvan ze niet het genot hebben, en wat betreft de eigendom alleen, van de goederen waarvan hun volgens de wet het genot toekomt.


Ouders zullen deze verantwoording pas geven wanneer de minderjarigheid eindingt.

De voogd daarentegen moet jaarlijks een afrekening maken van zijn beheer (art. 413 BW)