de minderjarige
Belgisch Burgerlijk Wetboek
Titel X. Minderjarigheid, voogdij en ontvoogding
Hoofdstuk II. Voogdij
Afdeling V. Voogdijrekeningen en voogdijverslag

Art. 413
   De voogd legt jaarlijks de rekening inzake zijn beheer neer in het procesdossier. Deze rekening wordt eveneens overhandigd aan de toeziende voogd en aan de minderjarige indien hij vijftien jaar oud is. De vrederechter kan, ambtshalve of op verzoek van de toeziende voogd, de voogd oproepen teneinde in raadkamer toelichtingen te geven.
   De Koning bepaalt de inhoud en de vorm van de rekeningen inzake het beheer.

De Koning heeft dit gedaan bij Koninklijk besluit van 15 december 2003 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van de voogdijrekeningen