Minderjarige
Belgisch Burgerlijk Wetboek: Boek I. Personen : Titel IX. Ouderlijk gezag
...
Art. 384

Art. 387 BW

Het strekt zich niet uit tot de goederen welke de kinderen door afzonderlijke arbeid en nijverheid verwerven, noch tot die welke hun geschonken of vermaakt worden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de ouders daarvan het genot niet zullen hebben.

Rechtsleer

2007 : Aanvaarding van schenkingen en bijzondere legaten aan minderjarigen