law - custody - renumeration

Boek I. - Personen - Titel XI. - Meerderjarigheid, voorlopig bewind, onbekwaamverklaringen en bijstand van een gerechtelijk raadsman

Hoofdstuk Ibis. - Voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan een meerderjarige

Artikel 488bis H:

3 MEI 2003. - Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren.

Hoe is deze wet tot stand gekomen. Hier de parlementaire voorbereiding:

Wet beginnen op 23 september 1999, de dag van het wetsvoorstel. Daarin lezen we:


Art. 8
Deze bepaling beoogt te vermijden dat voorlopige bewindvoerders allerlei commissies, vergoedingen of indirecte voordelen ontvangen van banken in ruil voor de belegging van de gelden van de beschermde persoon.

Art. 8
In artikel 488bis, h), van hetzelfde wetboek, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A) Tussen de woorden «gemotiveerde beslissing» en de woorden «een vergoeding», worden de woorden «, na de overlegging door de voorlopige bewindvoerder van het verslag bedoeld in artikel 488bis, c), § 3» ingevoegd.
B) Het artikel wordt aangevuld met het volgende lid:
«Het is de voorlopige bewindvoerder verboden, buiten de in het eerste lid vermelde vergoedingen, enige vergoeding of indirect voordeel, van welke aard ook of van wie ook, te ontvangen met betrekking tot het uitoefenen van het gerechtelijk mandaat van voorlopige bewindvoerder.

Op 1 april 2003 werd het volgende wettekst. Tussen Kamer en Senaat werden in de jaren 2002 en 2003 allerlei variaties gemaakt. Deze oorspronkelijke bepaling in verband met de renumeratie van de voorlopige bewindvoerder is blijven bestaan.