law - custody - renumeration

Boek I. - Personen - Titel XI. - Meerderjarigheid, voorlopig bewind, onbekwaamverklaringen en bijstand van een gerechtelijk raadsman

Hoofdstuk Ibis. - Voorlopig bewind over de goederen toebehorend aan een meerderjarige

Artikel 488bis H:

3 MEI 2003. - Wet tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren.

Op 28 maart 2003 reageert de Kamer van Volksvertegenwoordigers op het amerndement dat op 14 maart 2003 door de Senaat was aangebracht.

De reactie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers was als volgt:
...
art 8
In het voorgestelde artikel 488bis, h), § 1, het derde en vierde lid doen vervallen.

VERANTWOORDING
De tekst die werd goedgekeurd in de Kamer kwam tegemoet aan de bezwaren die zijn geopperd door Prof. Dr. F. Swennen in zijn e-mail van 13 februari 2003 aan de kamercommissieleden voor de Justitie.
Hiermee wordt ook gevolg gegeven aan amendement nr. 101 dat de regering heeft ingediend in de Senaat.
Het begrip «familielid» is enerzijds te restrictief doordat echtgenoten, wettelijk samenwonenden of feitelijk samenwonenden worden uitgesloten en anderzijds te vaag doordat er geen graad van bloed- en eventueel aanverwantschap wordt gepreciseerd.
Bovendien wordt de bekommernis om de beschermde persoon te beschermen tegen zijn eigen daden, waardoor hij zichzelf verarmt en behoeftig maakt, opgevangen door § 2 van het voorgestelde artikel 488bis, h).

De in de Kamer goedgekeurde tekst dient dan ook gehandhaafd te blijven.

Luc GOUTRY (CD&V)

Hiermee bedoelen ze in de Kamer de versie die ze op 13 maart 2003 hebben aangenomen.

Op 1 april 2003 komt de Kamer dan tot een wettekst, waar de Senaat niet meer is aangeweest.