law - custody - renumeration

Bezoldiging van de voorlopige bewindvoerder anno 2007

Artikel 488bis H par. 1 BW

Onbezoldigd
Zoals in ons Burgerlijk recht ook lastgeving wordt verondersteld onbezoldigd te zijn (art. 1986 BW), wordt ook de taak van voorlopige bewindvoerder in principe onbezoldigd verricht. Dit zal vaak het geval zijn wanneer iemand van de familie de taak op zich neemt.

Forfaitaire vergoeding

De Vrederechter zal de vergoeding pas bepalen nadat de jaarlijkse staat van inkomsten en uitgaven (art. 488bis C par. 3 BW)  is overgemaakt. Wanneer de voorlopige bewindvoerder een professioneel is (zoals een advocaat), zal hij normaal een bezoldiging ontvangen.

Lasten en kosten van de professionele bewindvoerder
Onkosten en uitgaven worden ook vergoed. Deze zijn geen deel van de forfaitaire vergoeding. Ook bepaalde bijzondere uitgaven vallen hieronder, zoals:
- verplaatsingskosten (bijvoorbeeld 0,5 euro/km)
- typwerk (bijvoorbeeld 14 euro per bladzijde)
- kopiekosten (bijvoorbeeld 0,35 euro per bladzijde)
- opening dossier (bijvoorbeeld 50 euro)
- afsluiting en archivering dossier (soms zwaar onderschat)

Buitengewone ambtsverrichtingen
De forfaitaire vergoeding van de voorlopige bewindvoerder staat enkel in verband met zijn normale ambtsverrichtingen, dit is het courante beheer van het roerend en onroerend vermogen. Dit beheer omvat steeds het voeren van een boekhouding over inkomsten en uitgaven, alsook andere verrichtingen die een normaal vermogensbeheer met zich meebrengt.
Maar:
- Verkoop van onroerende goederen is normaal geen onderdeel van het courant beheer.
- Verrichtingen inzake nalatenschappen die toekomen aan persoon die onder voorlopig bewind werd gesteld, maken ook geen deel uit van het courant beheer.
- Zelfs verrichtingen te stellen in verband met de huur van onroerende goederen (verhuring), vallen normaal niet onder het courant beheer.