Deontologie heeft tot doel de integriteit van een bepaald beroepskorps te bewaren.

Een aan aantal beroepen zijn traditioneel sterk georganiseerd en vormen een echt beroepskorps waarbij gewaakt wordt over de integriteit van de leden: - notarissen, - advocaten - geneesheren, - apothekers, - architecten.

Andere beroepsgroepen trachten anno 2006 iets te doen aan hun integriteit: - Vastgoedmakelaars

Om de naleving van de deontologie te waarborgen wordt gewerkt met tuchtstraffen. Het is logisch dat de normen en waarden van bepaalde beroepen beoordeeld worden door de eigen beroepsbeoefenaars omdat het voor onafhankelijke rechters vaak onbegonnen werk is om in te schatten wie juist of verkeerd heeft gehandeld. Het is wel van groot belang dat het beroepskorps zelf integer tewerk gaat en geen bepaalde handelingen en personen viseert, en andere ontziet. Het risico op vriendjespolitiek of ideologisch gedachtengoed is niet denkbeeldig.