Koninklijk besluit van 27 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars

Albert II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;

Gelet op de beslissingen van de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars van 24 april 2006, 15 juni 2006, 6 juli 2006 en 14 september 2006 tot vaststelling van een nieuwe plichtenleer;

Op de voordracht van Onze Minister van Middenstand en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het als bijlage aan dit besluit gehecht reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars aangevuld met de richtlijnen betreffende de derderekening van de vastgoedmakelaar en de burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering en borgstelling heeft bindende kracht.

Art. 2. Het koninklijk besluit van 28 september 2000 tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars wordt opgeheven.

Art. 3. Onze Minister van Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage
- Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Reglement van plichtenleer

- Deontologische richtlijn beroepsaansprakelijkheid

- Deontologische richtlijn derdenrekening

Gegeven te Brussel, 27 september 2006.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Middenstand,
Mevr. S. LARUELLE

(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 2006)