law - divorce - act

Brussel II bis

Hoofdstuk I. Toepassingsgebied en definities
Art. 1 Toepassingsgebied
Art. 2 Definities
  
Hoofdstuk II. Bevoegdheid

Afdeling 1. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het huwelijk
Art. 3 Algemene bevoegdheid
Art. 4 Tegenvordering
Art. 5 Omzetting van scheiding van tafel en bed in echtscheiding
Art. 6 Exclusieve aard van de bevoegdheden op grond van de artikelen 3, 4 en 5
Art. 7 Residuele bevoegdheid

Afdeling 2. Ouderlijke verantwoordelijkheid
Art. 8 Algemene bevoegdheid
Art. 9 Behoud van de bevoegdheid van de vorige gewone verblijfplaats van het kind
Art. 10 Bevoegdheid in gevallen van kinderontvoering
Art. 11 Terugkeer van het kind
Art. 12 Prorogatie van rechtsmacht
Art. 13 Bevoegdheid gebaseerd op de aanwezigheid van het kind
Art. 14 Residuele bevoegdheid
Art. 15 Verwijzing naar een gerecht dat beter in staat is de zaak te behandelen

Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen
Art. 16 Aanhangigmaking van een zaak bij een gerecht
Art. 17 Toetsing van de bevoegdheid
Art. 18 Toetsing van de ontvankelijkheid
Art. 19 Aanhangigheid en onderling samenhangende procedures
Art. 20 Voorlopige en bewarende maatregelen

Hoofdstuk III. Erkenning en tenuitvoerlegging

Afdeling 1. Erkenning
Art. 21 Erkenning van een beslissing
Art. 23 Gronden tot weigering van de erkenning van beslissingen betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid
Art. 24 Geen toetsing van de bevoegdheid van het oorspronkelijke gerecht
Art. 25 Verschillen in toepasselijk recht
Art. 26 Geen onderzoek van de juistheid
Art. 27 Aanhouding van de uitspraak


Afdeling 2. Verzoek om uitvoerbaarverklaring
Art. 28 Uitvoerbare beslissingen
Art. 29 Relatief bevoegd gerecht
Art. 30 Procedure
Art. 31 Beslissing van de rechterlijke instantie
Art. 32 Kennisgeving van de beslissing
Art. 33 Rechtsmiddelen
Art. 35 Aanhouding van de uitspraak
Art. 36 Gedeeltelijke tenuitvoerlegging

Afdeling 3. Gemeenschappelijke bepalingen van de afdelingen 1 en 2
Art. 37 Stukken
Art. 38 Ontbrekende stukken
Art. 39 Certificaten betreffende beslissingen in huwelijkszaken en certificaten betreffende beslissingen inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid
  
Afdeling 4. Uitvoerbaarheid van bepaalde beslissingen omtrent het omgangsrecht en bepaalde beslissingen die de terugkeer van het kind met zich brengen
Art. 40 Toepassingsgebied
Art. 41 Omgangsrecht
Art. 42 Terugkeer van een kind
Art. 43 Verbetering van het certificaat
Art. 44 Rechtsgevolgen van het certificaat
Art. 45 Stukken

Afdeling 5. Authentieke akten en overeenkomsten
Art. 46
Authentieke akten, verleden en uitvoerbaar in een lidstaat, en overeenkomsten tussen partijen, uitvoerbaar in de lidstaat van herkomst, worden onder dezelfde voorwaarden erkend en uitvoerbaar gemaakt als beslissingen.


Afdeling 6. Overige bepalingen
Art. 47 Procedure van tenuitvoerlegging
Art. 48 Modaliteiten van uitoefening van het omgangsrecht
Art. 49 Kosten
Art. 50 Rechtsbijstand
Art. 51 Zekerheid of depot
Art. 52 Legalisatie of soortgelijke formaliteit
 
Hoofdstuk IV. Samenwerking tussen centrale autoriteiten inzake ouderlijke verantwoordelijkheid

Art. 53 Aanwijzing
Art. 54 Algemene taken
Art. 55 Samenwerking in specifieke gevallen op het gebied van de ouderlijke verantwoordelijkheid
Art. 56 Plaatsing van het kind in een andere lidstaat
Art. 57 Werkwijze
Art. 58 Vergaderingen


Hoofdstuk V. Verhouding tot andere instrumenten

Art. 59 Verhouding tot andere instrumenten
Art. 60 Verhouding tot bepaalde multilaterale verdragen
Art. 61 Verhouding tot het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen
Art. 62 Geldingsbereik
Art. 63 Verdragen met de Heilige Stoel

Hoofdstuk VI. Overgangsbepalingen
Art. 64

Hoofdstuk VII. Slotbepalingen
Art. 65 Herziening
Art. 66 Lidstaten met twee of meer rechtsstelsels
Art. 67 Inlichtingen betreffende de centrale autoriteiten en aanvaarde talen
Art. 68 Gegevens betreffende de gerechten en de rechtsmiddelen

Bijlage I
Bijlage II
Bijlage III

Art. 69 Wijzigingen in de bijlagen
Art. 70 Comité
Art. 71 Intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000
Art. 72 Inwerkingtreding
   

Bijlage I Certificaat betreffende beslissingen in huwelijkszaken, bedoeld in artikel 39
Bijlage II Certificaat betreffende beslissingen inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, bedoeld in artikel 39
Bijlage III Certificaat betreffende beslissingen inzake het omgangsrecht, bedoeld in artikel 41, lid 1
Bijlage IV Certificaat betreffende de terugkeer van het kind, bedoeld in artikel 42, lid 1
Bijlage V Concordantietabel ten opzichte van verordening (EG) nr. 1347/2000
Bijlage VI

Verordening Brussel II bis van 27 november 2003 (P.B., L. 338, 23 december 2003)