De verschijning voor de rechter inzake echtscheiding

Echtscheiding door onlinlinge toestemming

Dit is een procedure van willige rechtsmacht. De echtgenoten moeten dan ook verschijnen want zij verschijnen vrijwillig zonder opgeroepen te zijn.

In 2005 is het zo dat de echtgenoten tweemaal voor de rechter dienen te verschijnen.

 

 

 

2747.com / law / divorce / appearance

contact

Echtscheidingsrecht Het opstellen van notariele akten

Burgerlijk recht

 

 

Echtscheiding bij Onderlinge toestemming

 

Geachte Mevrouw,

Hierbij heb ik het genoegen U mede te delen dat de eerste verschijning inzake echtscheiding bij wederzijdse toestemming tussen U en de heer zal plaatshebben op


Beleefd verzoek ik U alsdan aanwezig te zijn in het Gerechsthof te Antwerpen, Britselei 55, zaal 9, eerste verdieping.

U zal aldaar opgeroepen worden.


Met hoogachtende groeten,