Belgisch Gerechtelijk Wetboek : Titel 4: Burgerlijke rechtspleging :Boek IV.  Bijzondere rechtsplegingen
Hoofdstuk XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en beden scheiding van goederen.
Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming
.....
Wettekst anno 2006:

Art. 1288bis. De vordering wordt ingeleid bij verzoekschrift.

  Het wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg, naar keuze van de echtgenoten.

  Naast de andere verplichte vermeldingen verwijst het verzoekschrift op straffe van nietigheid naar de als bijlage opgenomen overeenkomsten die worden vereist door de artikelen 1287 en 1288.

  Als bijlagen bij het verzoekschrift worden neergelegd :
  1° de overeenkomsten opgesteld met toepassing van de artikelen 1287 en 1288;
  2° in voorkomend geval, de boedelbeschrijving die in artikel 1287, tweede lid, wordt bedoeld;
  3° een uittreksel uit de akten van geboorte en uit de akte van huwelijk van de echtgenoten;
  4° een uittreksel uit de akten van geboorte van de kinderen bedoeld in artikel 1254, § 2, eerste lid.
  5° een bewijs van nationaliteit van elk van de echtgenoten.

  Van het verzoekschrift en de bijlagen worden een origineel en twee afschriften neergelegd.

 Wanneer de echtgenoten geen kinderen hebben, volstaat één afschrift.

 Het origineel van het verzoekschrift wordt door beide echtgenoten of door ten minste een advocaat of notaris ondertekend.

Wetsgeschiedenis