Belgisch Gerechtelijk Wetboek : Titel 4: Burgerlijke rechtspleging :Boek IV.  Bijzondere rechtsplegingen
Hoofdstuk XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en beden scheiding van goederen.
Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming
.....
Wettekst anno 2006:

Art. 1288ter. Binnen acht dagen te rekenen van de neerlegging, zendt de griffie aan de procureur des Konings twee afschriften van het verzoekschrift en de bijlagen.

Wetsgeschiedenis