Belgisch Gerechtelijk Wetboek : Titel 4: Burgerlijke rechtspleging :Boek IV.  Bijzondere rechtsplegingen
Hoofdstuk XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en beden scheiding van goederen.
Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming
.....
Wettekst anno 2006:

Art. 1301. Binnen tien dagen na de betekening van het beroep doet de procureur des Konings aan de procureur-generaal bij het hof van beroep de uitgifte toekomen van het vonnis en de stukken waarop dit is gewezen.

  De procureur-generaal geeft schriftelijk zijn conclusie binnen tien dagen na ontvangst van de stukken; de voorzitter of de raadsheer die hem vervangt, brengt verslag uit aan het hof van beroep, in raadkamer, en de eindbeslissing wordt genomen binnen tien dagen na het overleggen van de conclusie van de procureur-generaal.

  Het arrest is niet vatbaar voor verzet.