kleding

1. Ingeval van echtscheiding bij onderlinge toestemming, zal worden opgenomen dat de kleding tussen partijen verdeeld is en ieder in het bezit is van zijn eigen deel, zodat de ene van de andere niets meer te vorderen heeft.

II. REGELING VAN WEDERZIJDSE RECHTEN
    ====================================
    De Heer ... en Mevrouw ...hebben mij verklaard omtrent hun wederzijdse rechten volgende regeling te sluiten bij wijze van vergelijk.
    A. LICHAMELIJKE ROERENDE GOEDEREN
    1. Kleding en persoonlijke voorwerpen
    Iedere partij blijft in het bezit van zijn kleding en persoonlijke voorwerpen.
    Deze toebedeling gaat in vanaf heden, zodat iedere partij ook vanaf heden de mogelijkheid heeft ze in zijn of haar bezit te nemen en ze te verplaatsen.
    2. Lichamelijke roerende goederen (inboedel)
    De lichamelijke roerende goederen in het bezit van een partij blijven haar toebehoren of worden haar toebedeeld.
    Partijen bevestigen volledig op de hoogte te zijn van hetgeen ieder van hen in zijn of haar bezit heeft, daaromtrent geen inventaris te hebben gewenst hoewel de mogelijkheid daartoe wettelijk bestaat, en verzaken aan enig verhaal tegen de andere indien zou blijken dat de door de andere partij gegeven informatie onvolledig zou zijn geweest.
    Deze toebedeling gaat in vanaf heden, zodat iedere partij ook vanaf heden de mogelijkheid heeft ze in zijn of haar bezit te nemen en ze te verplaatsen.
   

..

5. Geen uitwerking tegenover derden
    Ieder van de partijen verklaart te weten dat de regeling van de schulden enkel tussen hen geldt en aan de schuldeisers tegenover wie beide echtgenoten zich hebben verbonden, niet kan worden tegengeworpen, doch slechts ieder van hen verhaal tegen de andere verleent voor het geval hij of zij tot betaling zou worden aangesproken van een schuld die door deze overeenkomst ten laste van de andere is gelegd.