law : divorce : code

Belgisch Wetboek van internationaal privaatrecht

Echtscheidingsadvies

Hoofdstuk III. - De huwelijksrelatie: : Afdeling 5. - Huwelijksontbinding en scheiding van tafel en bed

Recht toepasselijk op de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed

Artikel 55. § 1. De echtscheiding en de scheiding van tafel en bed worden beheerst :

1° door het recht van de Staat op wiens grondgebied beide echtgenoten bij de instelling van de vordering hun gewone verblijfplaats hebben;

2° bij gebreke van gewone verblijfplaats op het grondgebied van een zelfde Staat, door het recht van de Staat op wiens grondgebied de laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats van de echtgenoten zich bevond wanneer een van hen zijn gewone verblijfplaats heeft op het grondgebied van die Staat bij de instelling van de vordering;

3° bij gebreke van gewone verblijfplaats van één van de echtgenoten op het grondgebied van de Staat waar zich de laatste gemeenschappelijke gewone verblijfplaats bevond, door het recht van de Staat waarvan ieder van de echtgenoten de nationaliteit heeft bij de instelling van de vordering;

4° in de andere gevallen, door het Belgisch recht.

§ 2. De echtgenoten kunnen evenwel kiezen welk recht op de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed toepasselijk is.

Zij kunnen slechts een van de volgende rechtsstelsels aanwijzen :

1° het recht van de Staat waarvan zij beiden bij de instelling van de vordering de nationaliteit hebben;

2° het Belgisch recht.

De keuze moet bij de eerste verschijning worden uitgedrukt.

§ 3. De toepassing van het door § 1 aangewezen recht wordt uitgesloten voorzover dat recht de instelling van de echtscheiding niet kent. In dat geval wordt het recht toegepast dat is aangewezen op grond van het criterium dat op subsidiaire wijze in § 1 is vastgesteld. 

Rechtsleer

Artikel 56 : Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed

 

2747.com / law / Echtscheidingsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

De wet Rolin

Reeds in 1960 werd in Belgie een wet gestemd die echtscheidingen heeft mogelijk gemaakt: de wet Rolin.

 

2747.com / law / Echtscheidingsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht