familierecht

De hervorming van de echtscheiding

Belgisch Staatsblad 7 juni 2007


Wet van 27 april 2007 - Commentaar

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek

HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen van het Strafwetboek
Art. 40. In artikel 391bis van het Strafwetboek worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het tweede lid vervallen de getallen "306, 307" en de woorden "en 1306, derde lid";
2° in het derde en het vierde lid vervallen de woorden "en 1306, eerste lid";
3° in het derde en het vierde lid worden de woorden "301bis" vervangen door de woorden "301, § 11".

HOOFDSTUK V. - Wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
Art. 41. Het derde lid van artikel 269 (1) van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten wordt opgeheven.

HOOFDSTUK VI. - Overgangsbepalingen

HOOFDSTUK VII. - Inwerkingtreding
Art. 44. Deze wet treedt in werking op 1 september 2007.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zijn met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 27 april 2007.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
Mevr. L ONKELINX