Echtscheiding bij onderlinge toestemming (EOT)

Het recht op persoonlijk contact met de minderjarige kinderen

HUISVESTING-BEURTELINGS VERBLIJF

De ouders hebben met betrekking tot de huisvesting van hun kinderen volgende regeling uitgewerkt. Ze zijn ervan uitgegaan dat deze regeling het best aan het bijzonder belang van hun kinderen beantwoordt, doch zijn het erover eens dat deze regeling steeds in onderling overleg kan worden gewijzigd indien het belang van het de kinderen dit vereist.

De ouders wensen uitdrukkelijk beiden bij de opvoeding van hun kinderen betrokken te blijven en komen overeen alle belangrijke beslissingen in verband met deze opvoeding, zoals schoolkeuze, keuze van voort te zetten studies, reizen en verblijven in het buitenland, uitoefening van nieuwe sportactiviteiten en dergelijke meer, gezamenlijk en na onderling overleg te nemen. Partijen komen overeen dat indien de vader of de moeder de kinderen of één van hen naar het buitenland wenst mee te nemen, de toestemming van de andere ouder nodig is. Evenzo wensen zij beiden evenzeer omgang met de kinderen te hebben, hun genegenheid en bezorgdheid om de kinderen op gelijke wijze te kunnen uiten, en de kinderen in hun beider gezin vertrouwen en geborgenheid te bieden.

Vandaar dat de ouders overeengekomen zijn dat de kinderen bij de moeder zullen verblijven al de onpare weekends van het jaar en bij de vader zullen verblijven al de pare weekends van het jaar, waarbij wordt overeengekomen dat de vaste verblijfplaats voor de kinderen wordt aangeduid bij de moeder. Deze regeling gaat in vanaf dertig september tweeduizend en vijf.

De ouders komen overeen voor het precieze verloop van deze regeling overleg te plegen en in ruime mate rekening te houden met de eigen aktiviteiten van de kinderen.

Bij gebrek aan akkoord hierover geldt evenwel het volgende : de kinderen zullen door de moeder op vrijdag om negentien uur dertig bij de vader worden afgezet en op zondag om negentien uur dertig door de vader bij de moeder worden afgezet.

De eerste helft van de Kerst- en Paasvakantie zullen de kinderen bij de vader doorbrengen en laatste helft van de Kerst- en Paasvakantie zullen de kinderen bij de moeder doorbrengen, tenzij, in onderling overleg met de kinderen, een andere regeling tussen de ouders wordt afgesproken voor een dergelijke vakantieperiode.

De herstvakantie evenals de krokusvakantie zullen de kinderen bij de vader doorbrengen.

De eerste week van juli en de eerste week van augustus zullen de kinderen bij de vader doorbrengen. De overige periodes van de zomervakantie zullen de kinderen bij de moeder doorbrengen.

Bij de aanvang van het omgangsrecht van de vader zullen de kinderen door de moeder op vijdag om negentien uur dertig (19u30) bij de vader worden afgezet.

Bij het eindigen van het omgangsrecht van de vader zullen de kinderen op zondag om negentien uur dertig (19u30) door de vader bij de moeder worden afgezet.

Indien de vakantieperiode niet begint op een vrijdag of niet eindigt op een zondag zal het omgangsrecht van de vader beginnen vanaf de dag van het begin der vakantie om negentien uur dertig (19u30) tot de dag van het einde der vakantie om negentien uur dertig (19u30).

Tijdens de vakantieperiodes geldt de hierbovenvermelde regeling dienaangaande en is het weekend bezoekrecht van de vader of de moeder eventueel opgeschort. Voorgaande regeling gaat in vanaf de eerste herfstvakantie. Partijen verklaren erover ingelicht te zijn dat de regeling inzake huisvestingsrecht en recht op persoonlijk contact na de echtscheiding door de bevoegde rechter kan worden herzien bij gebreke aan overeenstemming tussen de ouders of wanneer deze overeenstemming strijdig lijkt met het belang van het kind.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht