Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Deel 4. - Burgerlijke rechtspleging - Boek 4. - Bijzondere rechtsplegingen

Hoofdstuk XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen.

Afdeling I - De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting


Art. 1280. (De voorzitter van de rechtbank of de rechter die het ambt van voorzitter waarneemt), rechtsprekend in kort geding, neemt, in iedere stand van het geding, (tot de ontbinding van het huwelijk op verzoek van de partijen of van een van de partijen of van de procureur des Konings) kennis van de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud en op de goederen, zowel van de partijen als van de kinderen. (De rechter houdt, in voorkomend geval, rekening met de meningen van de kinderen die werden geuit op de wijze bepaald bij artikel 931, derde tot zevende lid.) De procureur des Konings kan, door bemiddeling van (de bevoegde sociale dienst), alle dienstige inlichtingen betreffende de zedelijke en stoffelijke toestand van de kinderen inwinnen. (De voorzitter van de rechtbank of de rechter die het ambt van voorziter waarneemt) kan de procureur des Konings verzoeken de in vorig lid bedoelde informatie te verrichten. Van de informatie wordt in alle gevallen aan partijen kennis gegeven. (De voorzitter van de rechtbank of de rechter die het ambt van voorzitter waarneemt) kan gebruik maken van dezelfde bevoegdheden als bij artikel (221) van het Burgerlijk Wetboek aan de vrederechter zijn toegekend. In dit geval kan zijn beschikking ingeroepen worden tegen alle tegenwoordige of toekomstige derden-schuldenaars, nadat zij hun, op verzoek van een van de partijen, door een gerechtsdeurwaarder zal zijn betekend. Wanneer zij ophoudt haar gevolgen te hebben, krijgen de derden-schuldenaars op dezelfde wijze daarvan bericht ten verzoeke van de meest gerede partij. . (Indien een echtgenoot zich tegenover de andere schuldig gemaakt heeft aan een feit als bedoeld in de artikelen 375, 398 tot 400, 402, 403 of 405 van het Strafwetboek, of heeft gepoogd een feit te plegen als bedoeld in de artikelen 375, 393, 394 of 397 van hetzelfde Wetboek, of indien er ernstige aanwijzingen voor dergelijke gedragingen bestaan, zal de echtgenoot die het slachtoffer is, behalve bij uitzonderlijke omstandigheden, het genot toegewezen krijgen van de echtelijke verblijfplaats indien hij daarom verzoekt.) (De artikelen 1253sexies, § 1, 1253septies, eerste lid, en 1253octies zijn van toepassing wanneer verbod is gevorderd of uitgevaardigd om voor hypotheek vatbare goederen te vervreemden of met hypotheek te bezwaren; artikel 224 van het Burgerlijk Wetboek is mede van toepassing.) (De zaak blijft, (tot de ontbinding van het huwelijk) tijdens de hele echtscheidingsprocedure, aanhangig bij de voorzitter van de rechtbank of de rechter die het ambt van voorzitter waarneemt. Onverminderd een nieuwe dagvaarding of een vrijwillige verschijning der partijen, kan de zaak binnen 15 dagen voor de rechter worden gebracht doordat één van de partijen haar conclusies op de griffie neerlegt.)


Wetsgeschiedenis