Belgisch Gerechtelijk Wetboek : Deel 4. - Burgerlijke rechtspleging
Boek 4. - Bijzondere rechtsplegingen : Hoofdstuk XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming

....
Artikel 1291bis anno 2007:

Indien de echtgenoten aantonen dat ze op het ogenblik waarop de vordering wordt ingediend al meer dan zes maanden feitelijk gescheiden zijn, worden ze vrijgesteld van de verschijning waarin voorzien wordt in artikel 1294.

In dat geval worden de artikelen 1295 en volgende toegepast